Volste­ad le­der runt om – rätt No­bel bäst i V75-7

Hallands Nyheter - - Sporten -

1 Volste­ad är en vass sprin­ter, han vann Swe­den Cup i un­der Elit­lopps­hel­gen och se­nast V75-vann han från dö­dens på ban­re­kor­det 1.10 blankt på Hag­my­ren. Han kan öpp­na i 1.06-tem­po och har sva­rat ut BBS Su­gar­light ti­di­ga­re. 9 Lu­kas Zaz är min vin­na­re i en bil­lig Klass Ii-fi­nal. Ja, han spi­kas ock­så på mitt lilla sy­stem. På det sto­ra strec­kas dock en kvin­tett och där är 9 Short­han­ded Jag är ry­sa­ren, då bå­de lä­ge och de se­nas­te re­sul­ta­ten för Pe­tri Pu­ros häst är odds­hö­jan­de. 5 Bra­vo Na­va­ro­ne har sva­rat för star­ka in­sat­ser i Kolgji­nis re­gi och häs­ten är värd en fi­nal­se­ger. En fel­fri 3 Re Doc lär ta hand om led­ning­en och han tra­va­de drygt 1.12 se­nast i två varv ef­ter start­ga­lopp. 1 Ze­nit Brick kan allt men lö­per risk att bli fast. 6 Aron Pa­le­ma är re­jäl. 6 So­bel Con­way känns som bäst men 3 Hav­bergs Knight och 2 An­to­nio Trot har va­rit ute i tuf­fa lopp på slu­tet och det kan spe­la roll här. 12 Båls­ta Pa­le­ma är ett rik­tigt lång­skott från det­ta lä­ge. 1 Musc­le Hust­le el­ler 2 White­house Ex­press vin­ner det­ta ra­ce. Ja, här går jag rik­tigt tunt, så ta rygg. 6 Reck­less med Kaj Wi­dell nu när Björn Goop är i Ka­na­da för atrr för­sva­ra Sve­ri­ges fär­ger i VM lå­ter spän­nan­de. Kaj är of­fen­siv, så jag räk­nar med ett hän­del­se­rikt lopp. Med 4 Ra­pi­de du Pom­meau sik­tar jag på tred­je in­vän­digt, att det körs på al­la hän­der och att jag får luc­kan i tid. För­ra gång­en gav ”Ra­pi­den” drygt 60 i odds. Nu är vi väl ne­re på 20 gång­er. Spe­la! 10 No­bel Sout­hwind är mitt fräc­ka drag. Jag ser att Gui­den strec­kar åt­ta häs­tar och att nå­gon ex­pert spi­kar No­bel Amok, men av vad jag sett på slu­tet så är Pe­ter Un­ter­ste­i­ners 5-åring det giv­na vinnar­tip­set. Häs­ten är ock­så Pe­ters val fö­re 2 Mell­by Du­ke. Vid se­gern pas­se­rar No­bel Sout­hwind en mil­jon och jag tror att han är i Guld­di­vi­sio­nen in­nan årets slut.

THOMAS SY­STEM

V75-1: 1 Volste­ad. Res: 4-6. V75-2: 2, 5, 6, 8, 9. Res: 11-1. V75-3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Res: 8-7. V75-4: 2, 3, 6, 10, 12. Res: 4-5. V75-5: 1, 2. Res: 8-3. V75-6: 2, 3, 4, 6, 7. Res: 11-5. V75-7: 10 Nob­le Sout­hwind. Res: 11-9. Sy­s­te­met är på 1750 ra­der och det kos­tar 875 kro­nor. Om man ock­så sing­el­strec­kar num­mer 9 Lu­kas Zaz i av­del­ning två blir det sy­s­te­met på 350 ra­der och det kos­tar 175 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.