De är per­so­ner­na bakom WOW

Går man ige­nom fes­ti­val­om­rå­det hit­tar man be­kan­ta an­sik­ten på näs­tan al­la po­si­tio­ner. HN mö­ter fal­ken­ber­ga­re i mu­sik- och event­bran­schen.

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

När fes­ti­val­om­rå­det öpp­nar och kön är läng­re än vad ögat når står fal­ken­ber­ga­ren Yl­va Okne­lid i en­trén och går ige­nom be­sö­kar­nas väs­kor.

– Jag är ba­ra låt­sas­lu­ger, sä­ger hon och syf­tar på t-shir­ten med ar­ran­gö­rens namn.

– Jag är vo­lon­tär. För­ra året job­ba­de jag med de­ko­ren. Det var myc­ket sof­ta­re men i år sök­te jag li­te sent så då var de plat­ser­na re­dan tag­na, sä­ger Yl­va Okne­lid.

Vo­lon­tä­rer­na job­bar en dag och får ett fes­ti­val­pass som er­sätt­ning.

KIMMIE WINROTH ÄR in­te låt­sas­lu­ger ut­an job­bar för Lu­ger på rik­tigt. På Way Out West har hon ti­teln Ar­tist li­ai­son, vil­ket be­ty­der att hon bland an­nat job­bar med hur ar­tis­ter­na vill ha det un­der fes­ti­va­len. En av hen­nes ar­bets­upp­gif­ter är att ta emot och se till att ar­tis­ter­nas ”ri­ders”, lis­tan med sa­ker ar­tis­ter­na vill ha i sin loge/bakom scen, kan upp­fyl­las.

– Vi på Lu­ger läg­ger myc­ket stolt­het i att ar­tis­ter­na ska få ex­akt vad de vill ha. Vår spel­ning ska in­te ba­ra va­ra än­nu ett stopp på tur­nén, det ska va­ra som att kom­ma hem, sä­ger Kimmie Winroth.

Fal­ken­bergs­fö­re­ta­get Kos­mo­naut har fullt upp på fes­ti­va­len. De står bakom un­ge­fär tio mont­rar, från pro­duk­tion till bygg­na­tion, och i prin­cip al­la Way Out Wests skyl­tar.

– Vi har hjälpt Lu­ger i al­la år, från den tur­ne­ran­de fes­ti­va­len Whe­re The Ac­tion Is, till att WOW star­ta­de i Slotts­sko­gen för el­va år se­dan, sä­ger Daniel Bo­man, pro­duk­tions­le­da­re.

DEN TIO ME­TER bre­da och tre me­ter höga Way Out West–skyl­ten som mö­ter be­sö­kar­na när de kom­mer till Slotts­sko­gen har pro­du­ce­rats i Fal­ken­berg.

– Med al­la un­der­le­ve­ran­tö­rer har vi va­rit 35-40 per­so­ner som har job­bat med Way Out West. Vi har kört fle­ra sto­ra last­bi­lar och fem eg­na bi­lar med släp till Gö­te­borg med ma­te­ri­al, som ska för­de­las till de oli­ka om­rå­de­na. Det är hög in­ten­si­tet, myc­ket folk och många bi­lar runt he­la om­rå­det så det är lo­gisti­ken som är vår störs­ta ut­ma­ning un­der hel­gen, sä­ger Daniel Bo­man.

HAN HAR ETT band runt ar­men som vi­sar att han job­bar på om­rå­det. Ett lik­nan­de band har al­la ar­tis­ter, vo­lon­tä­rer, pressan­ställ­da och vip-gäs­ter. Det är än­nu ett Fal­ken­bergs­fö­re­tag som lig­ger bakom des­sa arm­band.

– Vi le­ve­re­rar sy­stem och tek­nik för ac­kre­di­te­ring, sä­ger Pel­le Möl­ler som dri­ver Shop­man till­sam­mans med Stel­lan Pe­ters­son.

Utö­ver Way Out West job­bar de med bland and­ra Me­lo­di­festi­va­len, Po­lar­pri­set, Swe­dish Open, P3 Guld, Eu­ro­vi­sion Song Con­test och Stock­holm Open. På års­ba­sis har Shop­man fem an­ställ­da och om­sät­ter un­ge­fär 10 mil­jo­ner kro­nor. På Way Out West har de yt­ter­li­ga­re fy­ra pro­jek­tan­ställ­da.

– Vo­lon­tä­rer de­lar ut ban­den men vi är själv­klart på plats och är an­sva­ri­ga för att allt fun­ge­rar, sä­ger Pel­le Möl­ler.

Fal­ken­ber­ga­ren Niclas Hag­gren sit­ter på Way Out Wests vip-om­rå­de, iklädd Ve­ro­ni­ca Mag­gi­os skinn­jac­ka. ”Den förs­ta är all­tid gra­tis” står i sto­ra vi­ta bok­stä­ver på ryg­gen. I år är han på fes­ti­va­len med

PÅ AND­RA SI­DAN. Sebastian Gustafsson star­ta­de sin mu­sik­kar­riär i ban­det Uni­on Squa­re. Nu job­bar han på and­ra si­dan – på skiv­bo­la­get War­ner Mu­sic där han ar­be­tar med mark­nads­fö­ring av in­ter­na­tio­nel­la ar­tis­ter som Cold­play, Ed She­e­ran och ett av Way Out Wests drag­plås­ter Ma­jor La­zor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.