Som­ma­ren kom med Per Gess­le

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - PER KÅGSTRÖM 010-471 51 33 pk@hn.se

Det var för­stås många som vil­le se Per Gess­le, sta­dens son, en kväll när väd­ret plöts­ligt var som det ska va­ra i ju­ni, ju­li, au­gusti.

Det är som van­ligt när Per Gess­le upp­trä­der i stan, an­ting­en som sig själv, front­man i Gyl­le­ne ti­der/rox­et­te el­ler – som i kväll – all­ting på en och sam­ma gång.

Det är i al­la fall en mas­sa folk, drygt 11 000, som vall­fär­dat till Brot­tet och många är från al­la tänk­ba­ra plat­ser.

Jag hör många oli­ka di­a­lek­ter i publik­ha­vet och längst fram står någ­ra ob­li­ga­to­ris­ka ar­gen­tins­ka fans i blå-vit­ran­di­ga lands­lagströ­jor. Det är de som re­ser över hal­va jord­klo­tet för att se Gess­le, de som kan al­la hans tex­ter – även de svens­ka – ut­an­till.

KVÄLLENS FÖRS­TA FÖRBAND är Stran­dels – be­stå­en­de av sys­ko­nen To­va och Six­ten Stran­dell samt med­mu­si­ker. De tor­de va­ra näs­tan li­ka unga som Gyl­le­ne Ti­der var i början, och de bju­der på kom­pe­tent pop – un­der sin kor­ta tid på sce­nen.

Vid näs­ta akt, Good Har­vest, hand­lar det om akus­tis­ka gi­tar­rer och in­ten­siv stäm­sång. Du­on sjung­er mest eg­na lå­tar men vi får även en snygg ver­sion av If I we­re sor­ry, en hit bland många den­na kväll.

En kväll som för öv­rigt ser ut att bli blän­dan­de vac­ker. Det regn som det ta­lats om un­der da­gen har tyd­li­gen skrämts på flyk­ten.

”Och så står han plöts­ligt där: Per Gess­le med sitt band som di­rekt be­ger sig ’På pro­me­nad ge­nom stan’ och sjung­er om Nor­re Port och Kär­le­ken.”

VID 21-TI­DEN TÄNDS bild­skär­mar­na och pa­no­re­rar över åskå­da­re som vin­kar glatt.

Och så står han plöts­ligt där: Per Gess­le med sitt band som di­rekt be­ger sig ”På pro­me­nad ge­nom stan” och sjung­er om Nor­ra Port och Kär­le­ken, plat­ser som lig­ger ba­ra någ­ra kilo­me­ter bort.

Fes­ten har bör­jat men res­ten får vi rap­por­te­ra om på nä­tet i dag och i mån­da­gens tid­ning.

Bild: PATRIK LJUNGMAN

BEJUBLAD ÅTER­KOMST. Per Gess­le fick ett varmt mot­ta­gan­de av den sto­ra publi­ken i Halm­stad.

FÖL­JE­SLA­GA­RE. Malin-my Wall har spe­lat fi­ol un­der Gess­les samt­li­ga kon­ser­ter i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.