My­sig stäm­ning på Brot­tet in­nan Gess­les kon­sert

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - JOSEFINE FREJ kul­tur@hn.se

Strax in­nan kloc­kan 18 på fre­dags­kväl­len var stäm­ning­en i kön till Gess­les spel­ning på Brot­tet för­vän­tans­full.

Re­dan fö­re in­släp­pet var det my­sig, upp­slup­pen, stäm­ning trots att so­len höll sig bor­ta och gråa moln sak­ta när­ma­de sig bad­plat­sen där grill­dof­ten var li­ka när­va­ran­de som dof­ten av ny­ba­ka­de ka­nel­bul­lar i in­gång­en till Ikea.

LÄNGST FRAM STOD Daniel och Victo­ria som kö­at i fle­ra dagar. Där­ef­ter ha­de 48 per­so­ner ska­pat ett sy­stem för att plat­ser­na längst fram skul­le bli rätt­vist för­de­la­de. Var och en fick i ord­ning väl­ja sin fa­vo­rit­plats längs kra­vallsta­ke­tet längst fram­me vid sce­nen. Att springa fram till scen och snabbast väl­jer först är gam­malt. Så gör man in­te läng­re in­for­me­ra­de en av vak­ter­na vid en­trén.

–Många här längst fram i kön föl­jer Gess­le på tur­nén och de gör li­ka­dant på var­je stäl­le tror jag, sa­de han.

DES­SA FEM­TIO FÖRS­TA var de som släpp­tes in först. När de väl var in­ne fick res­ten av publi­ken ock­så kom­ma in.

På en filt en bit från scen halv­låg Sven-åke Svensson från Åhus en li­ten stund ef­ter in­släp­pet. Till­sam­mans med sin fru, Britt-marie Ste­in­ber­ger, ha­de han kom­mit för att se Gess­le li­ve för förs­ta gång­en.

– Det har ald­rig bli­vit av in­nan

”Bar­nen har ald­rig va­rit med in­nan så det är jät­te­kul att de­la det­ta med dem. Vi kom­mer att få en top­pen­kväll.”

MONA BERGSTEN, Kon­sert­be­sö­ka­re från Vär­na­mo

även om vi har följt ho­nom se­dan länge. Vi har spe­lat hans ski­vor och sett ho­nom på tv många gång­er, sä­ger Sven-åke.

I PUBLI­KEN TRÄF­FA­DE vi på många som ald­rig sett Gess­le li­ve för­ut. Ba­ra en av al­la vi pra­ta­de med var fak­tiskt från Halm­stad och ha­de eg­na min­nen av Brot­tet och Gess­le­kon­ser­ter där.

– Jag har sett ho­nom här en gång, på Ma­za­rin-tur­nén, sä­ger Niclas Sun­dén som fick bil­jet­ten till den här kon­ser­ten av sin flick­vän, Juh­lia War­ming.

– Jag vil­le ge ho­nom nå­got som vi kun­de gö­ra till­sam­mans och jag vet ju att han gil­lar Gess­le så det kun­de bli kul tyck­te jag. Han blev glad så jag hop­pas på en trevlig kväll.

VID 20-TI­DEN VAR den of­fi­ci­el­la pu­blik­siff­ran än­nu in­te fast­ställd men en­ligt ar­ran­gö­ren har fler än 11 000 bil­jet­ter sålts i för­väg.

I publik­ha­vet stod även Ber­til Ax­els­son från Gisla­ved. Även han har följt Gess­le se­dan många år men ald­rig sett ho­nom li­ve på scen. Tror han i al­la fall.

– Var de med på Bad­rock? Det var jag och såg här på Brot­tet på 1990-ta­let. Jag är in­te ute på kon­ser­ter så of­ta men jag för­sö­ker hit­ta guld­kor­nen och jag har verk­li­gen sett fram emot den här kon­ser­ten, sä­ger Ber­til Ax­els­son.

MONA BERGSTEN FRÅN Vär­na­mo ha­de ta­git med sig si­na tre barn till kon­ser­ten. Hon har va­rit ett fan lnge och har va­rit på fle­ra av hans kon­ser­ter ti­di­ga­re i oli­ka kon­stel­la­tio­ner.

– Bar­nen har ald­rig va­rit med in­nan så det är jät­te­kul att de­la det­ta med dem. Vi kom­mer att få en top­pen­kväll, sä­ger hon.

GESS­LE-FEST. Fler än 11000 per­so­ner kom till Brot­tet på fre­dags­kväl­len för att

Bild: PATRIK LJUNGMAN

se tur­né-stop­pet i Halm­stad där Gess­le spe­la­de lå­tar från sin so­lo­kar­riär, Rox­et­te och Gyl­le­ne Ti­der.

SVEN-ÅKE SVENSSON, ÅHUS.

NICLAS SUN­DÉN OCH JUH­LIA WAR­MING, HALM­STAD.

MALIN OCH JO­NAS ISBERG, GÖ­TE­BORG.

BER­TIL AX­ELS­SON, GISLA­VED.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.