Oli­ver Sto­ne por­trät­te­rar Pu­tin

Hallands Nyheter - - Tvguide - Sa­ra Lo­din

Oli­ver Sto­ne gör ett in­timt por­trätt av en om­stridd världs­le­da­re i ”Pu­tin en­ligt Oli­ver Sto­ne”. Ett dus­sin­tal in­ter­vju­er, gjor­da un­der två år, och 30 tim­mar fil­mat ma­te­ri­al har re­sul­te­rat i do­ku­men­tär­se­ri­en ”Pu­tin en­ligt Oli­ver Sto­ne”, som sänds i fy­ra de­lar. I se­ri­en mö­ter den Oscars­be­lö­na­de film­ska­pa­ren Oli­ver Sto­ne Ryss­lands pre­si­dent

Vla­di­mir Pu­tin, som har be­skri­vits som USA:S störs­ta hot. Syf­tet med do­ku­men­tär­se­ri­en var en­ligt Sto­ne att för­stå den rys­ke pre­si­den­ten.

I det förs­ta av­snit­tet be­rät­tar Pu­tin bland an­nat att han först var mot­vil­lig till att bli pre­si­dent. – Jag vet in­te var­för

Jelt­sin val­de mig. Men när han först er­bjöd mig job­bet väg­ra­de jag, sä­ger han i do­ku­men­tä­ren.

Sto­ne har kri­ti­se­rats för att in­te ha va­rit till­räck­ligt kri­tisk mot Pu­tin un­der in­ter­vju­er­na.

Foto: SVT

Mel­lan 2015 och 2017 har Oli­ver Sto­ne in­ter­vju­at Vla­di­mir Pu­tin vid ett fler­tal till­fäl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.