Eli­as­son be­rät­tar om kar­riä­ren

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Sa­ra Lo­din

Hans kar­riär sträc­ker sig över fem de­cen­ni­er – men än har han in­te pen­sio­ne­rat sig. Jan Eli­as­son be­rät­tar om di­plo­mat­li­vet i ”Som­mar­kväll med Ric­kard Olsson”. På ny­årsaf­ton slu­ta­de Jan

Eli­as­son som vice ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för FN. Ef­ter när­ma­re fem år som FN:S näst högs­te chef vil­le han ta le­digt någ­ra må­na­der för att fun­de­ra över näs­ta steg.

– Jag äls­kar det här job­bet även om det är fruk­tans­värt pressan­de och svårt. Nu får jag änt­li­gen tid att träf­fa fa­mil­jen, so­va en ex­tra tim­me på mor­go­nen, stan­na fem mi­nu­ter till i duschen, dric­ka två kop­par kaf­fe till fru­kosten och frå­ga mig själv vad jag ska gö­ra res­ten av da­gen, sa­de han till Svens­ka Dag­bla­det i no­vem­ber.

Den 76-åri­ge di­plo­ma­ten och po­li­ti­kern stod in­te ut­an upp­drag länge. I april ut­såg re­ge­ring­en ho­nom till sty­rel­se­ord­fö­ran­de för freds­forsk­nings­in­sti­tu­tet Sipri.

Foto: SVT

Jan Eli­as­son väx­te upp i Gö­te­borg och var den förs­ta i sin släkt som tog stu­den­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.