Så po­pu­lä­ra är Cam­pus ut­bild­ning­ar

Hallands Nyheter - - Varberg - AGNES KÅGSTRÖM agnes.kagstrom@hn.se

Fler vill bli bygg­tek­ni­ker och di­gi­ta­la kom­mu­ni­ka­tö­rer. Men för­s­kol­lä­rar­ut­bild­ning­en och vind­krafts­tek­ni­ker ser ett vi­kan­de sök­tryck.

Un­der hös­ten star­tar 13 ut­bild­ning­ar på Cam­pus Var­berg in­om bå­de yr­kes­hög­sko­la och hög­sko­la. Me­dan vis­sa loc­kat till sig fler an­sök­ning­ar var söktryc­ket för and­ra ut­bild­ning­ar läg­re.

– På di­gi­tal kom­mu­ni­ka­tör som ges på di­stans och halv­fart har vi sett ett ökat sök­tryck. När det gäl­ler för­s­kol­lä­rar­pro­gram­met har vi en li­ten minsk­ning, men det är fort­fa­ran­de så att vi fyl­ler vå­ra plat­ser, sä­ger To­mas Rasmussen, kom­mu­ni­ka­tör på Cam­pus Var­berg.

”Nya ut­bild­ning­ar krä­ver all­tid ett par in­tag in­nan de rull­lar. I pa­ri­tet till det tyc­ker jag att vi haft ett bra sök­tryck till den ut­bild­ning­en.”

TO­MAS RASMUSSEN kom­mu­ni­ka­tör på Cam­pus Var­berg

Ut­bild­ning­en mät­nings­tek­ni­ker är ny in­om yr­kes­hög­sko­lan och har 20 plat­ser. Hit­tills har 15 per­so­ner tac­kat ja till att lä­sa ut­bild­ning­en, och To­mas Rasmussen tyc­ker att söktryc­ket till ut­bild­ning­en va­rit bra.

– Nya ut­bild­ning­ar krä­ver all­tid ett par in­tag in­nan de rul­lar. I pa­ri­tet till det tyc­ker jag att vi haft ett bra sök­tryck till den ut­bild­ning­en, sä­ger han.

MIND­RE FÖR­ÄND­RING­AR I kurs­ut­bu­det sker år för år. To­mas Rasmussen näm­ner någ­ra ut­bild­ning­ar som in­te star­tar i höst, men som fort­fa­ran­de kan bli ak­tu­el­la att ge i fram­ti­den. Det är bland an­nat lo­gisti­ker, in­köp- och sup­p­ly ma­na­ge­ment och bi­o­gas- och vat­ten­re­ning.

– In­köp och sup­p­ly ma­na­ge­ment har vi in­te gett på ett par år. Men det finns många som vill bli in­kö­pa­re, så där­för har vi en lö­pan­de di­a­log med bran­schen för att even­tu­ellt kun­na star­ta på nytt. När det gäl­ler bi­o­gas och vat­ten­re­ning så vet vi att det finns ett jät­te­be­hov, spe­ci­ellt in­om vat­ten­re­ning.

HÖGSKOLOR OCH UNI­VER­SI­TET ser of­ta en sjun­kan­de sökt­rend när det rå­der hög­kon­junk­tur och ar­bets­lös­he­ten är låg. To­talt an­tal sö­kan­de till yr­kes­hög­sko­le­ut­bild­ning­ar­na öka­de nå­got i år jäm­fört med för­ra året. För sö­kan­de till hög­sko­le­ut­bild­ning­ar­na med Var­berg som första­val sjönk an­ta­let sö­kan­de nå­got.

– Än så länge lig­ger det i lin­je med ti­di­ga­re år. Sen får vi se hur många som dy­ker upp och sät­ter sig i skol­bän­ken, sä­ger To­mas Rasmussen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.