Odinga: Gå in­te till job­bet

Keny­as op­po­si­tions­le­da­re upp­ma­nar anhängare att vi­sa miss­nö­je – väg­rar ge upp

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Vi kom­mer att hål­la fram be­vi­sen för fol­ket.

se­na­tor och anhängare till op­po­si­tions­le­da­ren Rai­la Odinga, om att fol­ket ska få ta ställ­ning.

Keny­as op­po­si­tions­le­da­re Rai­la Odinga ma­nar si­na anhängare att stan­na hem­ma från job­bet på mån­dag, för att vi­sa sitt miss­nö­je med pre­si­dent­va­let. Sam­ti­digt ökar tryc­ket från om­värl­den för att få op­po­si­tio­nen i Kenya att er­kän­na sig be­seg­rad.

Vid ett po­li­tiskt massmö­te i Nai­ro­bi un­der sön­da­gen upp­ma­na­de Rai­la Odinga si­na anhängare att strun­ta i att gå till job­bet på mån­da­gen.

– Vi för­ut­såg att de skul­le stjä­la va­let och det har se­dan skett. Det här är in­te av­slu­tat. Vi kom­mer in­te att ge upp, sa­de Odinga in­för jub­lan­de anhängare i slum­om­rå­det Ki­be­ra.

72­åring­en, som för tred­je gång­en sett sig sla­gen i ett pre­si­dent­val, sa­de att han ska be­rät­ta mer om sin stra­te­gi på tis­dag.

Sam­ti­digt ökar den in­ter­na­tio­nel­la pres­sen på ho­nom att er­kän­na sig be­seg­rad.

FN:S ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re upp­ma­nar Odinga och op­po­si­tio­nen att ”skic­ka ett tyd­ligt ■■JA­MES ORENGO, bud­skap” till si­na anhängare om att av­stå från våld.

EU:S ut­ri­kes­chef Fre­de­ri­ca Mog­he­ri­ni har i ett ut­ta­lan­de gra­tu­le­rat den sit­tan­de pre­si­den­ten Uhuru Keny­at­ta till val­se­gern och upp­ma­nar op­po­si­tio­nen att ”re­spek­te­ra re­sul­ta­tet av va­let och an­vän­da de lag­li­ga me­del som finns för över­kla­gan­den och kla­go­mål.”

Vål­det och pro­tes­ter­na i fle­ra av Keny­as fat­ti­ga­re om­rå­den tog fart ef­ter att val­kom­mis­sio­nen sent i fre­dags med­de­la­de att den sit­tan­de pre­si­den­ten Uhuru Keny­at­ta fått drygt 54 pro­cent av rös­ter­na och där­med vun­nit va­let.

Det re­sul­te­ra­de i de­mon­stra­tio­ner och pro­tes­ter på fle­ra plat­ser i lan­det. Den keny­ans­ka män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen, Kenya Na­tio­nal Com­mis­sion on Hu­man Rights, upp­ger att minst 24 män­ni­skor dött i val­re­la­te­ra­de oro­lig­he­ter. Or­ga­ni­sa­tio­nen är kri­tisk till hur po­lis och mi­li­tär han­te­rat pro­tes­ter­na och me­nar att styr­kor­na an­vän­der ”över­våld” och skjut­va­pen mer än nöd­vän­digt.

En­ligt rap­por­ter på sön­da­gen har dock det dyg­net va­rit för­hål­lan­de­vis lugnt.

Op­po­si­tio­nen ta­la­de om ut­brett val­fusk re­dan in­nan det of­fi­ci­el­la re­sul­ta­tet publi­ ce­ra­des. Men istäl­let för att ta sa­ken till dom­stol upp­ma­na­de man si­na anhängare att fort­sät­ta de­mon­stre­ra.

– Vi kom­mer att hål­la fram be­vi­sen för fol­ket för att de ska få ta ställ­ning. Vi går till den ”all­män­na opi­ni­o­nens dom­stol”, sa­de Ja­mes Orengo, se­na­tor och anhängare till ut­ma­na­ren Rai­la Odinga, till ny­hetska­na­len BBC i lör­dags kväll.

Ef­ter pre­si­dent­va­let 2007 dog 1 200 per­so­ner i pro­tes­ter ef­ter att op­po­si­tio­nen, även då fö­re­trädd av Rai­la Odinga, för­lo­ra­de.

(Ttreu­ters)

FO­TO: JEROME DELAY AP/TT

Miss­nö­je. Anhängare till op­po­si­tions­le­da­ren Rai­la Odinga pro­te­ste­rar i slum­om­rå­det Ki­be­ra i Nai­ro­bi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.