Bråk kan lig­ga bakom kni­v­at­tack

MORDFÖRSÖK: Man­nen i 20-års­ål­dern hit­ta­des svårt kniv­sku­ren på en väg i när­he­ten av Him­le. Fy­ra män åta­las nu för att ha om­ring­at man­nen och hug­git ho­nom med kniv fle­ra gång­er.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PÄR LIN­DQVIST 010-471 54 39 par.lin­dqvist@hn.se

Hämnd ef­ter ett ti­di­ga­re bråk el­ler ett re­li­giöst mo­tiv. Det kan lig­ga bakom kniv­brå­ket i Him­le där fy­ra män åta­las för för­sök till mord.

Det var nat­ten mel­lan den 25 och 26 maj som po­li­sen till­kal­la­des till läns­väg 761 i när­he­ten av Him­le. Där hit­ta­des en man i 20-års­ål­dern svårt kniv­sku­ren.

På fre­da­gen åta­la­des fy­ra män, två i 25-års­ål­dern och två i 30-års­ål­dern, för för­sök till mord.

I för­un­der­sök­nings­pro­to­kol­let be­rät­tar 20-åring­en att han och en kom­pis cyk­la­de mot flyk­ting­an­lägg­ning­en vid Him­le från ka­jen i Träslövslä­ge.

DE HA­DE FISKAT un­der kväl­len och kloc­kan pas­se­ra­de mid­natt. Då ska de ha bli­vit stop­pa­de av de fy­ra ovan nämn­da män­nen. Kom­pi­sen lyc­kas springa iväg över en åker men man­nen i 20-års­ål­dern blev om­ring­ad.

”En skal­la­de mig och se­dan slog nå­gon mig med en påk i hu­vu­det bak­i­från”, sä­ger han i för­hör.

Man­nen föll till mar­ken och fick mot­ta bå­de spar­kar och slag. Dess­utom blev han kniv­hug­gen.

”Jag såg in­te att det var en kniv men det var nå­got vasst och jag fick en kraf­tig svi­dan­de smär­ta i si­dan”, sä­ger han.

Miss­han­deln ska ha av­bru­tits när män­nen hör­de ljud från en bil.

Kom­pi­sen lar­ma­de po­lis och am­bu­lans kun­de fö­ra den kniv­ska­da­de man­nen till Var­bergs sjuk­hus. Där vår­da­des han för livs­ho­tan­de ska­dor med stick­sår i skal­pen och väns­ter bröst­korg.

MAN­NEN SÄ­GER I för­hör att han tror att det kan va­ra ett re­li­giöst mo­tiv bakom kni­v­at­tac­ken. ”Jag har kon­ver­te­rat till kris­ten­do­men”, sä­ger han.

De fy­ra åta­la­de har dock en an­nan ver­sion. Nå­gon vec­ka in­nan kniv­brå­ket ska de ha va­rit in­blan­da­de i ett bråk på flyk­ting­för­lägg­ning­en.

En av män­nen i 30-års­ål­dern me­nar att han kon­fron­te­ra­de man­nen i 20-års­ål­dern när den­ne för­stör­de glasru­tor på Fun Ci­ty. Det ska ha myn­nat ut i att han själv blev miss­hand­lad av man­nen i 20-års­ål­dern och fler and­ra per­so­ner.

Den här kväl­len i maj ha­de de upp­täckt man­nen i 20-års­ål­dern vid ka­jen i Träslövslä­ge och vän­ta­de in ho­nom på vägen mot Him­le.

”Jag vil­le kon­fron­te­ra ho­nom men ha­de in­te för av­sikt att dö­da ho­nom”, sä­ger man­nen i 30-års­ål­dern i för­hör.

HAN ME­NAR ATT mål­sä­ga­ren då ska ha dra­git kniv och kniv­sku­rit bå­de ho­nom och den and­ra man­nen i 30-års­ål­dern. De två män­nen i 25-års­ål­dern ska mer ha stått och tit­tat på me­nar de fy­ra i för­hör.

Men de fy­ra män­nen åta­las nu för mordförsök och i åta­let yr­kas att de samt­li­ga ut­vi­sas från Sve­ri­ge och för­bjuds att un­der tio år åter­vän­da.

– Ef­ter tek­nisk ut­red­ning och för­hör har vi kom­mit fram till en upp­fatt­ning vil­ka per­so­ner­na är och vad som hänt. De som är miss­tänk­ta är al­la släkt med varand­ra, sä­ger åkla­ga­re Sonja Seligman.

”Ef­ter tek­nisk ut­red­ning och för­hör har vi kom­mit fram till en upp­fatt­ning vil­ka per­so­ner­na är och vad som hänt. De som är miss­tänk­ta är al­la släkt med varand­ra”

SONJA SELIGMAN

Bild: PO­LI­SEN

KNIVBRÅK. Här ska man­nen ha om­ring­ats och bli­vit at­tac­ke­rad med kniv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.