Dy­ra­re än vän­tat för Fa­bo

BO­STÄ­DER: BUD­GE­TEN KOM­MER ATT SPRIC­KA

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

Fle­ra av Fa­bos fas­tig­he­ter har pro­blem med gam­la stam­mar, vat­ten­ska­dor och ska­de­djur. Nu ska de få en re­jäl upp­rust­ning. Re­no­ve­ring­ar­na för­vän­tas kos­ta mer än bud­ge­te­rat.

Gam­la stam­mar, ska­de­djur och vat­ten­ska­dor. Nu vän­tas om­fat­tan­de re­no­ve­ring­ar på fle­ra av Fa­bos fas­tig­he­ter. – Vi har flag­gat för att det kom­mer över­skri­da bud­get, sä­ger Christi­an Ky­lin, vd på Fa­bo.

”De peng­ar­na som är upp­tag­na i ti­o­års­pla­nen mot­sva­rar in­te det be­hov som finns”

CHRISTI­AN KY­LIN

vd för Fa­bo

Ut­i­från sta­tistik om ska­de­an­mäl­ning­ar och be­sikt­ning­ar har det kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get Fa­bo iden­ti­fi­e­rat en mängd fas­tig­he­ter som be­hö­ver rustas upp or­dent­ligt – mer än de ti­di­ga­re har trott.

– Vi ser att de stic­ker ut och att det är fler fas­tig­he­ter som har ett hög­re be­hov av un­der­håll än vi ti­di­ga­re be­räk­nat, sä­ger Christi­an Ky­lin.

FAS­TIG­HE­TER­NA I FRÅ­GA är ser­vice­hu­set Flo­ra­går­den, en fas­tig­het i cent­rum, en på Tr­ö­inge­berg, fy­ra på Her­ting, en på Väst­ra Gär­det, två i Skogs­torp samt om­fat­tan­de re­no­ve­ring­ar på Slo­a­lyc­kan. I ma­jo­ri­te­ten av des­sa rör det sig om att stam­mar­na har bli­vit då­li­ga vil­ket i vis­sa fall med­fört läc­kage.

– De har upp­nått en tek­nisk livs­längd där de be­hö­ver by­tas för att för­hind­ra vat­ten­ska­dor och dy­likt, sä­ger Christi­an Ky­lin.

En del fas­tig­he­ter är även drab­ba­de av vat­ten­ska­dor, ska­de­djur, då­lig iso­le­ring och brist­fäl­li­ga våt­rum. Det vi­sar en förs­ta in­ven­te­ring som bo­stads­bo­la­get gjort.

– Vi kom­mer att fort­sät­ta med en

dju­pa­re ana­lys un­der hös­ten. Om­kring års­skif­tet räk­nar vi med att va­ra kla­ra med en förs­ta del och vet då mer om vil­ket skick de är i och när vi kan sät­ta igång, sä­ger Christi­an Ky­lin.

EN FAS­TIG­HET I cent­rum längs med Måslyc­ke­vä­gen, be­stå­en­de av tre lä­gen­hets­hus, ut­mär­ker sig sär­skilt i den in­ven­te­ring som hit­tills har gjorts. Där fram­kom­mer att hu­set är i be­hov av en kom­plett över­syn och att det finns pro­blem med brist­fäl­lig iso­le­ring, brist­fäl­li­ga stam­mar samt kul­vert, föns­ter i då­ligt skick, då­li­ga våt­rum och pro­blem med ska­de­djur.

Först när de dju­pa­re ana­ly­ser­na är gjor­da kom­mer det att stå klart hur myc­ket re­no­ve­ring­ar­na kom­mer att kos­ta. Men tro­ligt­vis kom­mer det att spräc­ka den bud­get som finns för un­der­håll. Fa­bo har en lång­sik­tig eko­no­misk plan om tio år där det år­li­gen av­sätts 30-35 mil­jo­ner kro­nor för un­der­håll.

– De peng­ar­na som är upp­tag­na i ti­o­års­pla­nen mot­sva­rar in­te det be­hov som finns. Vi har ing­en kom­plett bild av hur myc­ket det kom­mer att över­skri­das, men vi har flag­gat för att det kom­mer att kos­ta mer, sä­ger Christi­an Ky­lin. Var­för har in­te pro­ble­men åt­gär­dats ti­di­ga­re?

– Det får ana­ly­sen på­vi­sa. Jag kan in­te sva­ra på det.

DET ÄR IN­TE sä­kert att det blir nöd­vän­digt att gå in och job­ba i samt­li­ga lä­gen­he­ter, där­e­mot i al­la fas­tig­he­ter. Hur de bo­en­de kom­mer att på­ver­kas kom­mer att bli tyd­li­ga­re när de dju­pa­re ana­ly­ser­na har gjorts.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bild: OLA FOLKESSON

BE­HÖ­VER RUSTAS UPP. Fle­ra av Fa­bos fas­tig­he­ter i Fal­ken­berg står in­för om­fat­tan­de re­no­ve­ring­ar.

BURKÖPPNARE. Här är någ­ra i gäng­et som på oli­ka sätt ska se till att Barn­klub­ben Bu ne­r­ings­mö­te. Från väns­ter Rasmus Me­lin, Lasse Bengts­son, Nis­se Ru­ne­son, Bos­se Lil­je

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.