”Bur­ken” åter­vinns.

Barn­klub­ben i Fal­ken­berg, där i prin­cip al­la sta­dens ung­ar sam­la­des var­je lör­dag, åter­upp­står näs­ta år.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Mår­ten Samu­el­son 010-471 52 74 ∙ mar­ten.samu­el­son@hn.se

Barn­klub­ben Bur­ken ha­de på sin tid över 700 med­lem­mar. Näs­ta år åter­upp­står den för en dag. Må­let är att bju­da på en nostal­gitripp till 1960-ta­lets Fal­ken­berg.

Ett av ban­den som scen­de­bu­te­ra­de på Bur­ken var The Dee­coys, me­ra kän­da som ”Fal­ken­bergs Be­at­les”. De gjor­de sin förs­ta spel­ning 1964 och be­stod av Uf­fe An­ders­son, Lennart ”Nen­ne” Strand, Henrik Gustavs­son (nu­me­ra Za­jac) och Nils-åke Ru­ne­son. Nu sam­las gäng­et igen för att spe­la ihop på Stads­tea­tern igen.

Nis­se (el­ler Åke som han kal­la­des på den ti­den) flyt­ta­de från Fal­ken­berg till Häss­le­holm re­dan 1965.

– 52 år se­na­re fick jag ett häf­tigt sam­tal om att åter­före­nas. Jag blev jät­te­glad, för­kla­rar Nis­se,

Ef­ter flyt­ten från Fal­ken­berg sat­sa­de han se­na­re på en so­lo­kar­riär och del­tog bland an­nat som Ru­ne­son i me­lo­di­festi­va­len 1975 och 1983.

– Det var rätt kul att få va­ra med 83 när Ca­ro­la fick sitt ge­nom­brott. Hon var ju helt okänd då, kon­sta­te­rar Nis­se.

Han släpp­te ett so­lo­al­bum 1974 men bre­a­ka­de ald­rig på sam­ma sätt som Ca­ro­la. Mu­si­ken hål­ler han där­e­mot igång som front­fi­gur i 60-tals­ban­det The Hit­tills.

Nu ser han fram emot att stäl­la sig på Stads­tea­terns scen igen med ”Fal­ken­bergs Be­at­les” som re­dan hun­nit re­pa någ­ra gång­er. Kans­ke blir det till och med ak­tu­ellt med ett skiv­släpp i sam­band med spel­ning­en.

NÅG­RA SOM OCK­SÅ upp­träd­de fli­tigt på Bur­ken och del­tar vid åter­för­e­ning­en är brö­der­na Bo och Lars Liljedahl.

– Jag var ju där sä­kert tre-fy­ra gång­er var­je år och vet hur ner­vös jag var varen­da gång. Det är in­te så him­la en­kelt att spe­la in­för en full­satt stads­tea­ter med 500 ung­ar. Jag cyk­la­de dit och minns hur jag ha­de drag­spe­let på pa­ket­hål­la­ren, be­rät­tar Bos­se som för­stås med ti­den vant sig vid stor­publik ge­nom att med­ver­ka i allsång­en på Val­lar­na.

Uf­fe An­ders­son var trum­mis i

”Fal­ken­bergs Be­at­les” och är nu­me­ra med i co­ver­ban­det 60 Watt som star­ta­des för ett par år se­dan. Mu­si­ker­na där har va­rit med i ett otal oli­ka band och har 60- och 70-tals­mu­sik på re­per­to­a­ren. De kom­mer att va­ra hus­band på ga­lan och gäs­tas bland an­nat av en vo­ka­list som gör någ­ra Siw Malm­kvist-lå­tar.

Uf­fe fick idén att åter­uppli­va Bur­ken när band­kol­le­gan Lasse Bengts­son i 60 Watt gjor­de en lik­nan­de grej i Ge­tinge i de­cem­ber. Kon­takt togs med de gam­la kol­le­gor­na i The Dee­coys som tände på en till­fäl­lig come­back för ”Fal­ken­bergs Be­at­les”.

BANDMEDLEMMARNA Henrik och Uf­fe har bli­vit kvar i stan. Nis­se flyt­ta­de som nämnts till Skå­ne me­dan Nen­ne länge haft Östersund som hem­a­dress, men är som­mar­fal­ken­ber­ga­re och till­bring­ar allt mer tid i sin gam­la hemstad.

– Må­let är att bju­da fal­ken­ber­gar­na på en nostal­gitripp till 60-ta­let med Bryn­hild, Fal­kens bryg­ge­ri och an­nat från den ti­den. Vi har sam­lat in mas­sor av bil­der som

”Jag var ju där sä­kert tre-fy­ra gång­er var­je år och vet hur ner­vös jag var varen­da gång. Det är in­te så him­la en­kelt att spe­la in­för en full­satt stads­tea­ter med 500 ung­ar”

BOS­SE LILJEDAHL

Mer kän­da som ”Fal­ken­bergs Be­at­les” i slu­tet av 1964 el­ler bör­jan av 1965. Överst från väns­ter: Henrik Gustavs­son (nu­me­ra Za­jac), so­lo­gi­tarr och Nils-åke Ru­ne­son, gi­tarr och sång. Un­derst Ulf An­ders­son, trum­mor och Lennart Strand, sång och gi­tarr. kom­mer att vi­sas på stor­bild, för­kla­rar Uf­fe som hål­ler i trå­dar­na för eve­ne­mang­et.

– Jag har till och med fått tag på Ber­til som var vakt­mäs­ta­re när Bur­ken höll på och han kom­mer att va­ra på plats nu med, fort­sät­ter Uf­fe.

Troll­kar­len Max G var en an­nan lo­kal ar­tist som upp­träd­de fli­tigt på Bur­ken. Han har gått ur ti­den men er­sätts av Jan Wol­f­ha­gen som för­u­tom att trol­la kans­ke även imi­te­rar nå­gon el­ler någ­ra 60-tals­pro­fi­ler.

BARN­KLUB­BEN BUR­KEN pen­sio­ne­ra­des ef­ter li­te drygt tio år. Men nu är pla­ne­ring­en i full gång för burkå­ter­vin­ning. Na­tur­ligt­vis blir det en lör­dag (den 15 april) kloc­kan 15.00 pre­cis som förr.

Bild: OLA FOLKESSON

ken öpp­nas till­fäl­ligt näs­ta år. Det blir nostal­gi för he­la slan­ten och pas­san­de nog träf­fa­des man i fo­tomu­se­et Olym­pia för plaahl, Lasse Liljedahl, Jan Wol­f­ha­gen och Uf­fe An­ders­son.

Bild: PRI­VAT

PO­PU­LÄRT LÖRDAGSNÖJE. Kurt Sin­clair styr­de Bur­ken från star­ten 1955. Barn­klub­ben blev oer­hört po­pu­lär och en­ga­ge­ra­de i stort sett al­la sta­dens barn.

Bild: OLA FOLKESSON

THE DEE­COYS.

Bild: OLA FOLKESSON

BURKENSÅNG. På bak­si­dan av med­lems­kor­tet stod Bur­kensång­en som sjöngs var­je lör­dag. En känd me­lo­di för­sågs med en lo­kal text. Sä­song­en 1963-64 sjöng man till ”Det rul­lar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.