Ibland är det läge att vi­la på ha­nen

DARRIGT. Den som spår Al­li­ans­död bör in­se att fa­ran lig­ger i gif­ti­ga­re bland­ning­ar än en blek mel­lan­mjölks­kom­pro­miss.

Hallands Nyheter - - Ledare - 010-471 53 70 • maria.hal­des­ten@hn.se Maria Hal­des­ten

LE­DA­RE 16/9. Vem ska man tro på, tro på, tro på när, tro på när det blir så­här? Så sjöng ar­tis­ten Tho­mas Di Le­va för ett an­tal år se­dan, en hit­låt som känns som en pas­san­de sig­na­tur­me­lo­di till in­for­ma­tions- och sä­ker­hets­ha­ve­ri­et på riks­ni­vå. För­kla­ring­ar och bort­för­kla­ring­ar har stap­lats på varand­ra.

Att det par­ti som häm­tar nä­ring i män­ni­skors miss­tro såg sin chans att på fre­da­gen ploc­ka po­äng är lo­giskt. Sett i ett kor­ta­re per­spek­tiv var dra­gets miss­lyc­kan­de gi­vet på för­hand. Man be­gär­de in­te miss­tro­en­de­för­kla­ring för att vin­na i riks­da­gens vo­te­ring ut­an för att bi­dra till att ska­pa ore­da.

MED NÅG­RA FÅ un­dan­tag väg­ra­de dock öv­ri­ga riks­dags­le­da­mö­ter att lå­ta SD sät­ta agen­den.

”Att vi av­står idag ska på in­tet sätt tol­kas som att vi fri­kän­ner stats­mi­nis­tern för hans roll i sä­ker­hetskol­lap­sen” klar­gjor­de emel­ler­tid Var­bergs­mo­de­ra­ter­nas Jör­gen War­born.

Cen­ter­le­da­ren gör up­pen­bar­li­gen en lik­nan­de ana­lys. I sam­ma ve­va som par­ti­et för­kla­ra­de att man drar till­ba­ka ho­tet om miss­tro­en­de­för­kla­ring mot för­svars­mi­nis­tern för­kla­ra­de hon att sök­lju­set rik­tas allt mer mot stats­mi­nis­tern.

ATT STEFAN LÖFVEN över­lev­de fre­da­gen be­ty­der med and­ra ord in­te att han kan an­das ut. Trots allt på­går fort­fa­ran­de Ku-gransk­ning och titt som tätt av­slö­jas i me­dia nya de­tal­jer kring in­for­ma­tions­sä­ker­hets­här­van och av­steg från re­gel­ver­ket. Så sent som på fre­da­gen kun­de DN be­rät­ta att den per­son som sitter som tf It-di­rek­tör på Trans­port­sty­rel­sen sak­nar god­känd sä­ker­hets­pröv­ning, trots att be­fatt­ning­en är sä­ker­hets­klas­sad.

ÄN HAR VI allt­så in­te sett slu­tet på den här histo­ri­en. Men har vi sett slu­tet på Al­li­an­sen? Ett an­tal be­dö­ma­re, ex­em­pel­vis skjut­gla­da GP Le­da­re, var snab­ba att ut­fär­da den sor­tens döds­dom. Men så har den re­dak­tio­nen un­der läng­re tid rik­tat läng­tans­ful­la blic­kar mot en helt ny sorts al­li­ans, som M, KD och SD bil­dar un­der­lag för.

Att det av en blå­brun bland­ning blir nå­got sorg­ligt svart tycks in­te be­kom­ma dem som ser vägen till fri­het gå via na­tio­na­lism, främ­lings­fi­ent­lig­het och en del­vis all­mänt be­dröv­lig hop kve­ru­lan­ter som i vil­ket se­kund som helst ris­ke­rar att ute­slu­tas ur sitt par­ti.

Där­med in­te sagt att Li­be­ra­ler­nas och Cen­ter­par­ti­ets re­so­ne­mang vad gäl­ler Peter Hult­h­kvist sma­kar an­nat än fadd mel­lan­mjölk. Men, som HN ti­di­ga­re på­ta­lat, gi­vet det kom­pli­ce­ra­de par­la­men­ta­ris­ka lä­get är det kans­ke om in­te ”he­der­samt” så i al­la fall för­stå­e­ligt att man lå­ter av­tryc­kar­fing­ret vi­la.

ATT HIT­TA EN ge­men­sam håll­ning kring för­svars­mi­nis­tern blev dock, till skill­nad från fre­da­gens miss­tro­en­de­vo­tum, omöj­ligt för Al­li­an­sen. Sä­kert ska­par Cen­ter­par­ti­et och Li­be­ra­ler­nas ställ­nings­ta­gan­de ir­ri­ta­tion, om än kans­ke in­te li­ka då­lig stäm­ning som när An­na Kin­berg Bat­ra över­ras­ka­de med att sträc­ka han­den hö­gerut. Och minns ni när KD sköt ihjäl DÖ? Och så har vi de där upp­gö­rel­ser­na som ett och an­nat par­ti läm­nat.kort sagt, än har den fe­ta da­men in­te sjung­it. Och än kan in­te Löfven an­das ut.

Bild: TO­MAS ONEBORG/SVD/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.