An­vänd din röst i kyr­ko­va­let!

Hallands Nyheter - - Ledare - OLA JOHANSSON Riks­dags­le­da­mot (C)

Det har förts en dis­kus­sion huruvi­da po­li­tis­ka par­ti­er ska dri­va kam­panj och del­ta i kyr­ko­va­let. Det är en aka­de­misk de­batt som vi kan bort­se ifrån nu, da­gen fö­re va­let. Cen­ter­par­ti­et del­tar med kan­di­da­ter och lis­tor i för­sam­ling­ar, stift och till kyr­komö­tet. Om du bryr dig om kyr­kan, är med­lem, har fyllt 16 år och in­te re­dan gjort det. Gå och rös­ta!

Kyr­ko­po­li­tik för mig är i förs­ta hand i hem­för­sam­ling­en, sam­fäl­lig­he­ten och stif­tet som styrs av per­so­ner jag kän­ner och li­tar på. Vårt för­hål­lan­de till Gud är nä­ra och per­son­ligt. Vi väl­jer att ut­ö­va vårt tro på oli­ka sätt. Någ­ra väl­digt in­ten­sivt och and­ra mer spo­ra­diskt.

MIN EGEN RE­LA­TION till Gud är star­ka­re de till­fäl­len då jag är i kyr­kan och kan de­la upp­le­vel­sen med and­ra, i sång­en, de ur­gam­la tex­ter­na och bö­nen. Jag gör det in­te var­je sön­dag, ut­an lå­ter fa­mil­jen och and­ra en­ga­ge­mang sty­ra och kom­ma fö­re. Ibland pas­sar det bätt­re en tors­dag än på sön­da­gen. Den gång­en i Gäl­linges me­del­ti­da kyr­ka, då kyr­ko­mu­si­ker­na hem­ma i vår sam­fäl­lig­het val­de att gö­ra en till­ba­kablick på re­for­ma­tio­nen med fö­re­läs­ning­ar om Mar­tin Lut­her, mu­sik­fram­trä­dan­den och för­sam­lings­sång, blev vi ett med de män­ni­skor som ver­ka­de för snart 1000 år se­dan.

Det känns stort även för en som nu­me­ra sjung­er i Riks­dags­kö­ren!

FÖ­RE DET BLEV kyr­ko­kö­ren i Fjärås mitt sätt att om­sät­ta den lil­la mu­si­ka­li­tet och sång­röst jag ärvt från min pap­pa till en bätt­re re­la­tion med Gud. Jag är tack­sam för att trös­keln in dit var låg. Nu är del­ta­gan­det i mäs­san mer spo­ra­diskt, men den da­gen det är dags för barn­dop, bröl­lop och be­grav­ning, vid de stör­re hel­ger­na. Då vill jag att folk­kyr­kan ska va­ra öp­pen för mig, min släkt och mi­na vän­ner, som kans­ke läm­nat den, el­ler be­kän­ner sig till en an­nan tro.

KYR­KAN SER TILL Gud men ock­så till män­ni­skor, till de mest ut­sat­ta, en­sam­ma el­ler sva­ga. Kyr­kan skall va­ra en plats för ge­men­skap och gläd­je. Det kan tyc­kas all­mängil­tigt och pom­pöst. Men mot det står al­ter­na­ti­vet, en åter­gång till tra­di­tio­ner (oklart vil­ka) och en miss­tro mot främ­ling­en. Det är långt ifrån den po­li­tik som Cen­ter­par­ti­et går till val med.

Or­ka­ner och jord­bäv­ning­ar, hot om kärn­va­pen­k­rig och ökad mi­li­tär spän­ning. För­föl­jel­ser av folk­grup­per, skjut­ning­ar, terror­dåd, hot och tra­kas­se­ri­er mot kvin­nor och barn. Bland ut­ri­kes föd­da når ut­an­för­ska­pet ”all ti­me high”. Det finns myc­ket att oro­as över och ut­veck­ling­en i sam­häl­let bor­de va­rit bätt­re. Riks­dag och re­ge­ring kan gö­ra myc­ket men in­te allt.

KYR­KAN OCH DET vi kal­lar för ci­vil­sam­häl­let har alltjämt en vik­tig roll att över­bryg­ga skill­na­der och på­ver­ka at­ti­ty­der. Vil­ka vi väl­jer och hur, har be­ty­del­se för vad som sker in­om kyr­kan och i för­e­nings­li­vet. Vi som är med­lem­mar har an­sva­ret för vad som sker och kan på­ver­ka en en­da gång un­der fy­ra år. Det är i mor­gon – sön­dag. Rös­ta!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.