12 tim­mar på aku­ten ut­an mat och dryck

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VÅRD. Nu har det hänt igen! Jag vet in­te vil­ken gång i ord­ning­en som vi sut­tit med gam­mal mam­ma/pap­pa på aku­ten. Nu se­nast i hel­gen kom vi in cir­ka kloc­kan 11.00 på för­mid­da­gen och kloc­kan 23.00 kom hen upp på av­del­ning. Un­der den­na tid får hen lig­ga mest i kor­ri­do­ren, där per­so­nal och and­ra pa­ti­en­ter rör sig he­la ti­den. Un­der des­sa 12 tim­mar blev vi in­te till­frå­ga­de om min för­äl­der vill ha nå­got att äta. Själv kun­de jag in­te gå ifrån hen på grund av att hen var oro­lig. In­te blir gam­la män­ni­skor bätt­re av att in­te få en bit mat un­der en hel dag.

VEMS AN­SVAR ÄR det att frå­ga om pa­ti­en­ter­na vill ha nå­got att äta, el­ler är det an­hö­rig som ska in­för­skaf­fa? Är det så här det ska va­ra, 12 tim­mars vän­te­tid på akut­mot­tag­ning?

Har vå­ra re­gi­on­po­li­ti­ker va­rit på aku­ten och sett hur det är där?

Den stora frå­gan är ju var fe­let är? Det rör sig myc­ket per­so­nal i lo­ka­ler­na och även myc­ket per­so­nal med blå trö­ja med lä­ka­re på.

från aku­ten i Var­berg.

PER­SO­NA­LEN ÄR TREV­LIG mot pa­ti­en­ter­na men fler­ta­let gång­er un­der des­sa 12 tim­mar upp­le­ver jag att per­so­na­len sva­rar mind­re vän­ligt till an­hö­ri­ga när man frå­gar om vän­te­ti­den. Det är väl rim­ligt att man frå­gar – hur länge, när, vad hän­der os v? när man sut­tit där i drygt 10 tim­mar. Så har det va­rit även vid and­ra till­fäl­len. Det är på­fres­tan­de även för an­hö­rig att sit­ta och vän­ta och för­sö­ka för­kla­ra var­för ing­et hän­der.

Snart or­kar man in­te åka in till aku­ten med gam­mal an­hö­rig ef­tersom man vet att det tar 10-12 tim­mar att få vård.

Är det nå­gon mer än jag/ vi som har upp­levt sam­ma sak?

An­hö­rig Vän­te­ti­der­na på akut­mot­tag­ning­en va­ri­e­rar be­ro­en­de på hur in­flö­det ser ut och vil­ka åt­gär­der som be­hö­ver ge­nom­fö­ras in­nan pa­ti­en­ten an­ting­en kan gå hem el­ler skri­vas in på en vår­dav­del­ning. All­var­ligt sju­ka och ska­da­de pa­ti­en­ter pri­o­ri­te­ras all­tid. Om det är många pa­ti­en­ter på mot­tag­ning­en räc­ker ty­värr in­te rum­men till och någ­ra kan få vän­ta i kor­ri­do­ren. Vi er­bju­der ing­en mat på mot­tag­ning­en, men be­kla­gar att ing­en in­for­me­ra­de er om det­ta och möj­lig­he­ten att kö­pa mat i en va­ru­au­to­mat i vänt­rum­met. Jag tyc­ker ock­så att det är trå­kigt att hö­ra att ni in­te är nöj­da med be­mö­tan­det från per­so­na­len när ni frå­ga­de om vän­te­ti­der. Hör gär­na av dig till mig om du vill fram­fö­ra fler syn­punk­ter.

Jo­nas Hult­gren

Verk­sam­hets­chef, akut­kli­ni­ken Hal­lands sjuk­hus

Bild: LEIF R JANS­SON / TT

LÅNG VÄN­TAN. Vems an­svar är det att frå­ga om pa­ti­en­ter­na vill ha nå­got att äta, el­ler är det an­hö­rig som ska in­för­skaf­fa? und­rar in­sän­dar­skri­ben­ten. (Bil­den är ta­gen på ett sjuk­hus i en an­nan del av lan­det, det är in­te per­so­ner­na i tex­ten som är på bild)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.