Vi har rätt att få svar på frå­gor­na

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. På kom­mu­nen har fle­ra che­fer ef­ter en kort tid sagt upp sig el­ler fått spar­ken. Se­nast var det skol­che­fen. Ge­men­samt för upp­säg­ning­ar­na är att inga skäl ges; man hän­vi­sar till sek­re­tess­av­tal.

ATT HEMLIGHÅLLA SKÄ­LEN är be­tänk­ligt. Som skat­te­be­ta­la­re och väl­ja­re vill jag ve­ta hur min kom­mun sköts för att det ska va­ra me­nings­fullt att rös­ta. Det är en de­mo­kra­ti­frå­ga som an­går oss al­la.

Skol­che­fens an­ställ­ning åt­följ­des av ett näs­tan hy­ste­riskt jub­lan­de ut­ta­lan­de av kom­mu­nal­rå­det om att man lyc­kats få tag på en kva­li­fi­ce­rad kraft. Men an­ting­en var det en odug­lig per­son man re­kry­te­rat, el­ler ock­så var han för dug­lig och mås­te spar­kas. I bå­da fal­len finns det an­led­ning att rik­ta kri­tik mot kom­mun­led­ning­en. Att hem­lig­stämp­la är ett för­sök att un­dand­ra sig en så­dan kri­tik.

Vem har re­kry­te­rat, vem har för­hand­lat de ge­ne­rö­sa av­gångs­reg­ler­na och vem har spar­kat ho­nom? Och fram­för allt var­för fick han gå? Det är frå­gor vi har rätt att få svar på.

Det är även en eko­no­misk frå­ga. Al­la chefs­av­gång­ar kos­tar skat­te­peng­ar i form av an­ting­en av­gångs­er­sätt­ning­ar el­ler för­lo­rad led­ning och tem­po. Of­ta bå­de och.

DET ÄR IN­TE minst en frå­ga för sko­lan. Om det är så att skol­che­fen gjort fel, så mås­te väl un­der­ly­dan­de che­fer och öv­rig per­so­nal få ve­ta vad fe­let var. Hur ska man an­nars kun­na ”bätt­ra” sig och upp­fyl­la höga ve­der­bö­ran­des krav och öns­ke­mål?

Mats Dahl­bom

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.