Fisk ger ing­et svar i frå­gan

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Wi­de var med och be­slu­ta­de om ar­vo­den!” (här in­till).

KYR­KO­VAL. Jag no­te­rar att Jo­nas Noréus i sitt svar på vår in­sän­da­re in­te ger nå­got rik­tigt svar om hur han ser på de för­tro­en­de­val­das ar­vo­den.

Jag tror att frå­gan har be­ty­del­se för dem som ska läg­ga sin röst i va­let till kyr­ko­full­mäk­ti­ge och att in­ställ­ning­en i den­na frå­ga sä­ger en hel del om hur man ser på ide­ellt ar­be­te i för­sam­ling­en och de för­tro­en­de­val­das roll. Fisk lyf­ter i sitt na­tio­nel­la pro­gram sär­skilt fram vik­ten av de ide­el­la in­sat­ser­na och det är där­för av in­tres­se att se hur man stäl­ler sig till ar­vo­den.

DET HAR NU gått fy­ra må­na­der se­dan mo­tio­nen om ar­vo­den läm­na­des in. Fisk och öv­ri­ga no­mi­ne­rings­grup­per har haft tid att hin­na enas in­ternt om sin håll­ning. Då ha­de för­sam­ling­ens ar­bets­ut­skott kun­nat kom­ma till sitt av­gö­ran­de i frå­gan 31 au­gusti, när ären­det var up­pe på dag­ord­ning­en. Det blev istäl­let bord­lägg­ning och hur le­da­mö­ter­na i AU ser på frå­gan vet vi nu först ef­ter va­let.

Slut­gil­tigt svar på mo­tio­nen kan ti­di­gast ges av nu­va­ran­de kyr­ko­full­mäk­ti­ge i no­vem­ber. Ett even­tu­ellt be­slut där kan dock när som helst ri­vas upp av nya kyr­ko­full­mäk­ti­ge i den kom­man­de man­dat­pe­ri­o­den. För­sam­lings­lis­tan kom­mer att dri­va frå­gan vi­da­re om mo­tio­nen av­slås. Det är där­för re­le­vant att ta upp ar­vo­des­frå­gan in­för va­let.

DET ÄR SANT att bå­de jag och and­ra från För­sam­lings­lis­tan ti­di­ga­re va­rit med och be­slu­tat om ar­vo­den. Un­der den gång­na man­dat­pe­ri­o­den har frå­gan om de oli­ka vill­ko­ren för ide­el­la med­ar­be­ta­re i för­sam­ling­en ak­tu­a­li­se­rats i bl a kyr­korå­det och vi har ock­så ta­git in­tryck från and­ra för­sam­ling­ar där man av­skaf­fat ar­vo­den. Ef­ter det­ta är vi över­ty­ga­de om att vår håll­ning mås­te bli att ar­vo­den ska slo­pas för de för­tro­en­de­val­da – möj­li­gen med un­dan­tag för kyr­korå­dets ord­fö­ran­de. Sty­rel­se­upp­drag ut­an ar­vo­de är re­dan en själv­klar­het i många and­ra or­ga­ni­sa­tio­ner och kom­mer sä­kert bli det även i Svens­ka kyr­kan i fram­ti­den.

Da­ni­el Wi­de

För­sam­lings­lis­tan i Var­bergs för­sam­ling

Är det nå­gon som gör det är det ni i SD. Som krist­na har vi att föl­ja Je­su Kristi gär­ning­ar här på jor­den som den fö­re­bild han är. Jag hit­tar ingen­ting i hans gär­ning­ar som skul­le plat­sa i SD:S kyr­ko­po­li­tik. Ing­et! Han stod all­tid på den sva­ges si­da och för­döm­de över­sit­te­ri.

Ul­la Ric­kards­son

No­mi­ne­rings­grup­pen Cen­ter­par­ti­et

DA­NI­EL WI­DE (FÖR­SAM­LINGS­LIS­TAN).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.