En öp­pen him­mel för al­la

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

KYR­KO­VAL. I kyr­ko­vals­ti­der ta­las det rätt myc­ket om en öp­pen kyr­ka för al­la. Det är väl för att det an­ses som nå­got som slår an i män­ni­skor. Det kan kän­nas väl­kom­nan­de, kans­ke?

Om du går på en fot­bolls­match och du har be­ta­lat bil­jet­ten, kans­ke någ­ra hund­ra kro­nor, så för­vän­tar du dig att få se fot­boll på nå­gorlun­da hög ni­vå. Men det du får se är att någ­ra spar­kar på bol­len, and­ra har hoc­key­klub­ba och slår på en puck för de tyc­ker att bol­len är för rund åt al­la håll och någ­ra hug­ger bol­len med hän­der­na och spring­er i mål. Då går du ut och krä­ver peng­ar­na till­ba­ka för du har in­te fått det som en fot­bolls­match skul­le ge. Hur väl­kom­nad du än var, så är du in­te ba­ra besvi­ken ut­an du är lu­rad.

NÄR DET TA­LAS om en öp­pen kyr­ka för al­la, så får man in­te svar på hu­vud­frå­gan. Vad är kyr­kan? Om man stäl­ler frå­gan till öpp­na-kyr­kan-folk så blir det li­te tal om hjälp­verk­sam­het, li­te ge­men­skap, att kyr­kan är en del av sam­häl­let osv.

På frå­gan vad är kyr­kan till för, har kyr­kan och dess her­re all­tid sva­rat: ”Kyr­kan ger en öp­pen him­mel för al­la.” Je­sus sä­ger: ”Jag är vägen, san­ning­en och li­vet, ing­en kom­mer till Fa­dern ut­om ge­nom mig!” Por­ten in till him­len är kors­for­mad. Je­sus räc­ker ut si­na hän­der på kor­set, där­för att han bär di­na syn­der. Han tar bort di­na syn­der och väl­kom­nar dig in i him­len.

Upp­dra­get som Je­sus gav apost­lar­na var att gå ut i he­la värl­den och pre­di­ka evan­ge­li­et om Je­su död och upp­stån­del­se. I den för­kun­nel­sen lig­ger kraf­ten till att föl­ja Je­sus ge­nom li­vet, tjä­na ho­nom i vå­ra med­män­ni­skor och ha en lov­sång i sitt hjär­ta över att Je­sus har äls­kat mig så, att han gav sitt liv för mig.

FRIMO­DIG KYR­KAS pro­gram tar upp Je­su ord: ”Jag är vägen, san­ning­en och li­vet.”

Vägen för Svens­ka kyr­kan – en kyr­ka fri från par­ti­po­li­tik. San­ning­en för svens­ka kyr­kan – en kyr­ka med kär­lek till Guds ord. Li­vet i Svens­ka kyr­kan – en kyr­ka med Je­sus i cent­rum.

Al­fons Lind­holm

Bild: JO­NAS EKSTRÖMER/TT

KYR­KA. När det ta­las om en öp­pen kyr­ka för al­la, så får man in­te svar på hu­vud­frå­gan. Vad är kyr­kan?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.