Wi­de var med och be­slu­ta­de om ar­vo­den

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Av­skaf­fa ar­vo­de­na för för­tro­en­de­val­da” (9/9).

KYR­KO­VAL. Da­ni­el Wi­de och Jan-an­ders Ekelund, kan­di­da­ter på För­sam­lings­lis­tan, vill av­skaf­fa ar­vo­den till för­tro­en­de­val­da i Svens­ka kyr­kan en­ligt in­sän­da­re i HN 9/9. Av in­sän­da­ren kan man tro att be­slut för­ha­las av öv­ri­ga grup­per i kyr­korå­det till ef­ter va­let. Någ­ra klar­gö­ran­den kan va­ra på sin plats.

KYRKOFULLMÄKTIGES reg­ler för ar­vo­den be­slu­ta­des av för­ra man­dat­pe­ri­o­dens full­mäk­ti­ge. Vi som blev in­val­da vid se­nas­te kyr­ko­va­let har ba­ra att ad­mi­ni­stre­ra de reg­ler som be­slu­ta­des av and­ra. Iro­niskt nog till­hör Da­ni­el Wi­de de in­val­da 2010-2013 som var med och be­slu­ta­de om nu gäl­lan­de ar­vo­des­reg­ler. För­sam­lings­lis­tan har to­talt sex kan­di­da­ter på lis­tan som var med och be­slu­ta­de om des­sa ar­vo­des­reg­ler den 7 no­vem­ber 2013!

Man­dat­pe­ri­od­skif­te sker 31 de­cem­ber ef­ter var­je kyr­ko­val. Nya ar­vo­des­reg­ler för näs­ta man­dat­pe­ri­od ska be­slu­tas av kyr­ko­full­mäk­ti­ge i no­vem­ber i an­slut­ning till bud­ge­ten. Jag ute­slu­ter in­te att det kan bli änd­ring­ar. Da­ni­el Wi­des mo­tion läm­na­des in i maj och nu på­går kyr­korå­dets be­red­ning av så­väl mo­tio­nen som öv­ri­ga ären­den till no­vem­ber­mö­tet. Det är nor­mal be­red­nings­gång. Nå­got be­slut i ar­vo­des­frå­gan fö­re va­let lå­ter sig in­te gö­ras, ef­tersom kyr­ko­full­mäk­ti­ge nor­malt ba­ra sam­man­trä­der två gång­er per år, nå­got som för öv­rigt hål­ler ar­vo­des­kost­na­den ne­re.

Per­son­li­gen tyc­ker jag det vo­re myc­ket bätt­re att av­gö­ra näs­ta man­dat­pe­ri­ods ar­vo­des­reg­ler på vå­rens sam­man­trä­de fö­re va­let och in­te på sen­hös­ten med ett känt val­re­sul­tat i ryg­gen. Pla­ne­ring­en föl­jer den ord­ning som hit­tills är prax­is i Var­bergs för­sam­ling. In­för näs­ta kyr­ko­val hop­pas jag att pla­ne­ring­en blir an­norlun­da.

FÖR OSS I Fisk är det själv­klart att vår grupps för­tro­en­de­val­da även är ide­ellt en­ga­ge­ra­de i kyr­kans verk­sam­he­ter som kör­sång­a­re, ak­ti­va guds­tjänst­fi­ra­re, kyrk­vär­dar el­ler i nå­gon verk­sam­het. Det är en­ga­ge­mang­et in­om kyr­kan som är driv­kraf­ten att kan­di­de­ra i va­let. Hur and­ra no­mi­ne­rings­grup­per tän­ker får de sva­ra på själ­va.

Jo­nas No­reus (Fisk) ord­fö­ran­de i kyr­ko­full­mäk­ti­ge i Var­bergs för­sam­ling

Bild: KA­RIN LUNDAHL/ARKIV

JO­NAS NO­REUS (FISK).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.