Ett val ut­an spär­rar

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

KYR­KO­VAL. Det 17/9 hålls det val till tre oli­ka be­slu­tan­de sty­rel­ser; Kyr­ko­full­mäk­ti­ge, Stifts­full­mäk­ti­ge och Kyr­komö­tet. det in­tres­san­ta med det­ta val är, utö­ver de som väljs, att det är det en­da val som byg­ger på den grund­läg­gan­de prin­ci­pen en med­lem en röst och al­la med­lem­mar är li­ka myc­ket vär­da och då så­le­des al­la röster li­ka vär­da. Den­na prin­cip kan då jäm­fö­ras med va­len till Sve­ri­ges Riks­dag, lands­ting och kom­mu­ner där man med oli­ka spär­rar för­hind­rar en ut­veck­ling av sam­häl­let. Spär­rar­na som an­togs i sam­band den en­kam­mar­riks­dag som val­des 1970. Fram till årets val var kom­mun­va­let be­fri­at från spär­rar. Men till va­let 2018 är ock­så möj­lig­he­ter­na till nytän­kan­de i kom­mu­ner­na be­skär­da. Det mot­sä­gel­se­fyll­da i den­na ord­ning är att spär­rar­na till riks­dag, kom­mun och lands­ting byg­ger i grun­den på and­ra Mo­se­bo­kens tju­gon­de ka­pi­tel(va­ra en kan själv lä­sa vad som står där).

Att tilläm­pa spär­rar till be­slu­tan­de för­sam­ling­ar ty­der på räds­la och osä­ker­het hos be­sluts­för­fat­tar­na, och luk­tar fa­scism lång väg och bör sna­rast kas­tas på sop­hö­gen i akt och me­ning att ska­pa ett sam­häl­le där var­je med­bor­ga­re är li­ka myc­ket värd och in­te som nu där en del med­bor­ga­res röster in­te kom­mer att räk­nas.

Gå och rös­ta i mor­gon i ett de­mo­kra­tiskt val där al­las röster är li­ka vär­da och ing­en an­ses ogil­tig på grund av den in­te re­pre­sen­te­rar en viss mängd av det sam­la­de rös­te­ta­let.

Kyr­ko­till­hö­rig

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.