järn­ål­dern i Tvååker

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­lin Strand­berg 010-471 50 25 ∙ ma­lin.strand­berg@hn.se

är 180 cen­ti­me­ter djup. Gräv­ma­ski­nis­ten blev helt till sig, det är ovan­ligt att man hit­tar brun­nar, sä­ger ar­ke­o­lo­gen Petra Nor­din.

TO­TALT HAR AR­KE­O­LO­GER­NA grävt fram 20 gra­var, med ben­res­ter från bå­de män­ni­skor och hun­dar. Re­dan vid för­stu­di­en i maj må­nad ha­de Petra Nor­din hit­tat gravplatser.

– I au­gusti gick vi ner på en ni­vå där vi viss­te att det fanns gra­var och vi har hit­tat fynd på bå­da si­dor av Fas­tarps­vä­gen. Men vi har in­te hit­tat någ­ra ur­nor än så länge.

Bland fyn­den finns en malsten, fle­ra blå glaspär­lor, de­lar av liv­rem­mar, dräkt­spän­nen i brons, nå­lar, kni­var, ke­ra­mik samt två brun­nar. Petra Nor­din hål­ler upp ett sjal­spän­ne.

– Det här är ett prakt­fö­re­mål. Gjut­for­mar till den här ty­pen av spän­nen har hit­tats i svar­ta jor­den i Bir­ka. Det vi­sar att män­ni­skor­na som bod­de här ha­de kon­tak­ter med Ös­ter­sjö­om­rå­det.

SE­DAN TI­DI­GA­RE ÄR det känt att järn fram­ställ­des i Järn­möl­le un­der me­del­ti­den. Fyn­den som ny­li­gen har grävts upp vi­sa­de på att det gick ett han­dels­stråk, som pas­se­ra­de ut­gräv­nings­plat­sen, mel­lan Järn­möl­le och Gal­ta­bäck. Läm­ning­ar från ett minst 30 me­ter långt hus vi­sar även på att män­ni­skor har bott på plat­sen un­der en läng­re tid.

– Vi kan se att hu­set har re­no­ve­rats åt­minsto­ne en gång. Det finns ock­så fle­ra ak­ti­vi­tet­s­y­tor, där man har el­dat myc­ket, i om­rå­det och här kan myc­ket väl fin­nas fler hus. Vi har ock­så tankar om att det kan ha bott män­ni­skor som ha­de häs­tar här ef­tersom vi har hit­tat de­lar av en träns.

Den ar­ke­o­lo­gis­ka un­der­sök­ning­en av­slu­tas näs­ta vec­ka. Men när all­män­he­ten bjöds in för en vis­ning av plat­sen på tors­dags­kväl­len tog runt 65 per­so­ner chan­sen att få en för­hand­s­titt av fyn­den som grävts fram så här långt.

Bil­der: AN­NI­KA KARLBOM

hör in­te till det van­li­gas­te att grä­va fram en brunn och just den här är 180

BRONSSMYCKE. På ett av de upp­hit­ta­de spän­ne­na, så kal­lad fi­bu­la, kan man tyd­ligt se två fåg­lar. De bars of­ta två och två i bröst­höjd.

PRAKT­FÖ­RE­MÅL. Ett dräkt­spän­ne i brons från yng­re järn­ål­dern har hit­tats i en av gra­var­na.

AR­KE­O­LO­GER. Lot­ten Haglund och An­ders Kjel­lin mä­ter ut al­la fö­re­mål med hjälp av en GPS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.