5 frå­gor till Ol­le Sva­lan­der

Hallands Nyheter - - Varberg - JEN­NIE PERS­SON 010-471 50 26 jen­nie.pers­son@hn.se

...jour­na­lis­ten och ult­ralö­pa­ren som se­dan den 1 au­gusti spring­er en sträc­ka mot­sva­ran­de 42 ma­ra­ton, från Tim­rå till Trel­le­borg, för att sam­la in peng­ar till en sko­la i Väst­sa­ha­ra. På sön­dag och mån­dag pas­se­rar han Var­berg och Fal­ken­berg.

* Hur kom du på den här idén? – Jag vil­le gö­ra någon­ting för att sam­la in peng­ar till flyk­ting­ar, men viss­te in­te var jag skul­le bör­ja. En be­kant till mig, som ar­be­tar på Em­maus, be­rät­ta­de om en mel­lan­sta­di­e­sko­la i ett flyk­ting­lä­ger i väst­ra Al­ge­ri­et. Där bor Väst­sa­ha­ras be­folk­ning se­dan 70-ta­let ef­tersom Ma­roc­ko har oc­ku­pe­rat Väst­sa­ha­ra. Jag blev in­tres­se­rad av det ef­tersom det känns som en bort­glömd kon­flikt. Den här sko­lan är be­ro­en­de av bi­stånd och peng­ar­na ska gå till de­ras ut­bild­nings­ma­te­ri­al.

* På vil­ket sätt sam­lar du in peng­ar? – Från bör­jan släng­de jag ut en frå­ga i fa­ce­book­grup­pen Lo­neso­me Run­ners för att hö­ra om jag kun­de få över­nat­ta hos folk. Det var 150 per­so­ner som sva­ra­de så jag gjor­de en rutt ut­i­från var de här män­ni­skor­na bor. För var­je över­natt­ning skän­ker jag 100 kro­nor men även folk runt om­kring mig är väl­kom­na att skän­ka peng­ar. Just nu är vi up­pe i 60 000 kro­nor och det känns jät­te­ro­ligt. Det är kul att träf­fa folk längs med vägen och mö­ta nya vän­ner.

* Vad har du fått för re­ak­tio­ner? – Or­det ”ga­len” har fö­re­kom­mit en hel del, men jag har in­te hört en en­da per­son som sagt någon­ting ne­ga­tivt om det jag gör. Jag tror att många tyc­ker det känns skönt att kun­na hjäl­pa till, folk blir gla­da när de får hjäl­pa.

* Mås­te man springa för att sam­la in peng­ar? – Nej, man kan väl gå runt med en bös­sa, va­ra ak­tiv på so­ci­a­la me­di­er el­ler sät­ta sig och stic­ka om det är ens grej. Men jag tyc­ker om att springa och är bra på det. Det finns väl­digt star­ka åsik­ter kring flyk­ting­ar och vad man ska gö­ra och in­te gö­ra. Men det finns oänd­ligt myc­ket män­ni­skor som be­hö­ver hjälp och det här är mitt sätt att gö­ra det på.

* Hur mår du just nu? – Jag är väl­digt söm­nig på kväl­lar­na. Just nu har jag fått ont i ett knä så jag har fått dra ner på di­stan­ser­na en del. In­nan sprang jag mel­lan 35 och 40 kilo­me­ter om da­gen, nu blir det kans­ke 25 kilo­me­ter. Men i och med att jag har gått ner li­te i in­ten­si­tet har res­ten av krop­pen åter­häm­tat sig – så nu mås­te jag sä­ga att jag mår rik­tigt bra.

Bild: EM­MAUS STOCKHOLM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.