Nytt pro­jekt för att re­na Skuttran

Hallands Nyheter - - Varberg -

Ef­ter fle­ra år av still­het pla­ne­ras nu ett nytt pro­jekt för att för­bätt­ra Skut­trans kva­li­tet. – Det här om­rå­det är mil­jö­klas­sat som då­ligt och ett om­rå­de vi mås­te fo­ku­se­ra på, sä­ger An­ne Udd, sek­re­te­ra­re i Vis­kans vat­ten­råd.

Det har gått över tre år se­dan HN rap­por­te­ra­de om bön­ders krav på kom­mu­nen att åt­gär­da vat­ten­dra­get Skuttran.

Skuttran myn­nar ut i Vis­kan, i and­ra än­den finns den fö­re det­ta de­po­nin Bö­sarp i Valinge. Se­dan 2014 har Vi­vab ar­be­tat med en slut­täck­ning av de­po­nin, nå­got som ny­li­gen av­kla­rats.

– Det stäm­mer, Bö­sarp är slut­täckt nu. Vi hål­ler på att sam­man­stäl­la do­ku­men­ta­tio­nen, sä­ger Jo­han Fälth, av­falls­chef på Vi­vab.

SLUTTÄCKNINGEN in­ne­bär ock­så att den bäck som ti­di­ga­re gick un­der tip­pen och ut i Skuttran nu leds runt den gam­la de­po­nin och in­te läng­re ska kun­na för­o­re­nas.

Så länge är väl all­ting bra, men frå­gan är hur myc­ket det ti­di­ga­re läc­ka­get har för­stört ge­nom al­la år? Nå­got som är helt sä­kert är att Skuttran har väl­digt höga hal­ter av kvä­ve och fos­for, när det gäl­ler fos­for den all­ra högs­ta hal­ten av al­la bi­flö­den till Vis­kan. Det är dock in­te ställt bort­om allt tvi­vel att det­ta en­bart be­ror på läc­ka­get från Bö­sarp.

Vis­kans vat­ten­råd är en grupp som be­står av re­pre­sen­tan­ter från be­rör­da kom­mu­ner och and­ra be­rör­da or­ga­ni­sa­tio­ner.

2011 star­ta­des ett pro­jekt i de­ras re­gi för att re­na upp Skuttran, men det rann ut i san­den ef­ter att jord­bruks­ver­ket mins­kat sitt stöd till pro­jekt av den ty­pen.

NU VILL Vis­kans vat­ten­råd åter sät­ta Skut­trans sta­tus i ramp­lju­set.

– Sty­rel­sen be­stäm­de i dag (läs i går) att un­der­sö­ka in­tres­set från oli­ka ak­tö­rer om att star­ta ett nytt pro­jekt. Det är ett pri­o­ri­te­rat om­rå­de för oss, sä­ger sek­re­te­ra­re An­ne Udd som tror att Läns­sty­rel­sen ock­så är in­tres­se­rad av en lik­nan­de lös­ning.

Rasmus Kaspersson är kom­mu­ne­ko­log i Var­berg

”Det är ett om­rå­de med hög nä­rings­be­last­ning” RASMUS KASPERSSON

kom­mu­ne­ko­log

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

BE­HÖ­VER RENAS. Ing­et bi­flö­de till Vis­kan har hög­re halt av fos­for än Skuttran, bå­de fos­for- och kvä­ve­hal­ten an­ses va­ra för hög i mät­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.