Fak­ta: Vis­kans vat­ten­råd

Hallands Nyheter - - Varberg - SI­MON CARLS­SON 010-471 53 27 si­mon.carls­son@hn.se

Rå­det be­står av oli­ka ak­tö­rer som al­la har ett in­tres­se av Vis­kan. Vat­ten­rå­det bil­da­des 2007 och er­sat­te då Vis­kans vat­ten­vårds­för­bund som bil­da­des 1961. Dess upp­gif­ter är att:

* Föl­ja vatt­nets be­skaf­fen­het och om det för­änd­ras.

* Minst en gång om året läm­na skrift­li­ga re­do­gö­rel­ser för un­der­sök­ning­ar­na som ge­nom­förs.

* Läm­na för­slag på vat­ten­vår­dan­de åt­gär­der som be­hövs.

* Del­ta i pla­ne­rings­ar­be­ten, med­ver­ka till lös­ning­ar och för­ank­ra even­tu­el­la pla­ner på åt­gär­der. och han är po­si­tiv till ett om­tag av pro­jek­tet.

– Det är ett om­rå­de med hög nä­rings­be­last­ning, som kom­mu­ne­ko­log är jag po­si­tiv till att Var­bergs kom­mun skul­le va­ra en del av ett pro­jekt för att åt­gär­da det.

I fle­ra kom­mu­ner har man på­bör­jat ar­be­ten med till­syn av går­dar längs spe­ci­fi­ka vat­ten­drag, så kal­la­de av­rin­nings­om­rå­den. Det­ta finns även med på agen­dan i Var­bergs kom­mun.

– Pla­nen är att vi ska gö­ra det här ock­så, men det drö­jer till ti­di­gast 2019. Just nu pri­o­ri­te­rar vi de störs­ta går­dar­na i kom­mu­nen, sä­ger Lou­i­se Adolfs­son, mil­jö­skydds­in­spek­tör i Var­bergs kom­mun. Kan man an­ta att Skuttran är ett av­rin­nings­om­rå­de ni då tit­tar när­ma­re på?

– Det kan man ab­so­lut, det är ett lämp­ligt om­rå­de att bör­ja med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.