Öv­ning blir skylt­föns­ter för ro­bo­tar

HALM­STAD: FRANSKT EL­LER AME­RI­KANSKT PÅ LUFTVÄRNSREGEMENTET?

Hallands Nyheter - - Nyheter - AN­DERS HOL­MER 010-471 51 30 ah@hn.se

Det känns som re­na rama vapenmässan när ame­ri­kans­ka och frans­ka luft­vär­na­re vi­sar upp sin ut­rust­ning för svens­ka mi­li­tä­rer. Ett av ro­bot­sy­ste­men ska snart kö­pas in till Lv 6. Mång­mil­jard­af­fä­ren är för­sva­rets näst störs­ta ef­ter Gripen.

När vi går runt bland de topp­mo­der­na luft­värns­sy­stem som ställts upp in­till flyg­fäl­tet i Sä­ve på Hi­sing­en känns det som att be­sö­ka nå­gon mäs­sa som va­pen­in­du­strin bju­dit in till. Spe­ci­ellt med tan­ke på att Sve­ri­ge nu väl­jer mel­lan just des­sa två sy­stem.

Det hjäl­per in­te att ÖB ska­kar på hu­vu­det när H N drar jäm­fö­rel­sen.

– Öv­ning­en Au­rora är in­te till för att tes­ta och ut­vär­de­ra luft­värns­ro­bo­tar, det upp­dra­get har se­dan länge För­sva­rets ma­te­ri­el­verk, för­säk­rar över­be­fäl­ha­va­ren Mi­cael Bydén och på­pe­kar att en krav­spe­ci­fi­ka­tion ta­gits fram i nä­ra sam­ar­be­te med Luft­vär­nets strids­sko­la i Halm­stad.

– Det är vik­tigt att frans­män­nen och ame­ri­ka­ner­na är här så att vi får öva oss på hur vi ska kun­na ta emot hjälp ut­i­från i ett krislä­ge – men det av­gör in­te på nå­got vis vil­ket sy­stem vi ska kö­pa, sä­ger ge­ne­ral Bydén.

VID DE FRANS­KA As­ter-ro­bo­tar­na känns ma­jor Tho­mas Ro­bert från Mar­seil­le än­då li­te som en för­säl­ja­re när han be­rät­tar att de kan va­ra skjut­kla­ra 20 mi­nu­ter ef­ter att de kom­mit till en plats.

– Till skill­nad mot de ame­ri­kans­ka Pat­ri­ot skju­ter vi rakt upp, så vi kan grup­pe­ra dolt in­ne i en skog, sä­ger han och jäm­för med att Pat­ri­ot-ro­bo­tar­na, som skjuts snett upp­åt, be­hö­ver öp­pen ter­räng.

Det fransk-ita­li­ens­ka sy­ste­met togs i bruk i bör­jan av 2000-ta­let – ur­sprung­li­gen som luft­värn på far­tyg – och an­vänds av Frank­ri­ke, Ita­li­en och Stor­bri­tan­ni­en. Det kan upp­täc­ka hot från al­la håll, 360 gra­der runt, me­dan det i Pat­ri­ots fall sägs be­hö­vas fy­ra en­he­ter för att täc­ka in al­la rikt­ning­ar.

Ma­jor Ro­bert be­to­nar att det frans­ka sy­ste­met in­te krä­ver så myc­ket per­so­nal och att det även kla­rar att skju­ta ner små, snab­ba mis­si­ler.

HAWK-SY­STE­MET, SOM Sve­ri­ge har i dag, togs fram för att kun­na skju­ta ner bomb- och at­tack­flyg­plan. En­ligt Jo­a­kim Lewin på För­sva­rets ma­te­ri­el­verk är hot­bil­den i dag an­norlun­da i och med att man kan bli an­fal­len av bal­lis­tis­ka mis­si­ler.

– Nu­me­ra fly­ger in­te ens de van­li­ga at­tack­pla­nen fram till må­len för att släp­pa sin last, ut­an det sker 8–10 mil från må­let. Det en­da som kom­mer är en at­tack­ro­bot som är bå­de mind­re och snab­ba­re än ett flyg­plan – och där­med ock­så svå­ra­re att träf­fa, sä­ger han.

Kap­ten Tho­mas Har­ris från Houston lå­ter dock li­ka själv­sä­ker som sin frans­ke kol­le­ga när han be­rät­tar om Pat­ri­ots för­träff­lig­het.

– Vi är spe­ci­a­lis­ter på luft­för­svar mot hot som tak­tis­ka bal­lis­tis­ka ro­bo­tar och kryss­nings­ro­bo­tar. De kan kom­ma emot oss med en has­tig­het på 2 000 me­ter i se­kun­den, sä­ger han om den se­nas­te ver­sio­nen, som de har med sig till Sve­ri­ge.

Pat­ri­ots kans­ke främs­ta säl­jar­gu­ment är att det är ett väl­prö­vat sy­stem – där de förs­ta ver­sio­ner­na togs i bruk på 1980-ta­let – och att den tes­tats i rik­tig strid, bland an­nat i Gulf­kri­get 1991. Dess­utom an­vänds Pat­ri­ot av in­te mind­re än 13 län­der, varav 5 i Eu­ro­pa – bland an­nat Tyskland och Ne­der­län­der­na.

Se­nast i ra­den att be­stäl­la Pat­ri­ot är Po­len, som i år lagt en or­der värd 67 mil­jar­der kro­nor.

EN­LIGT SVENS­KA för­svars­blog­gar skul­le det frans­ka sy­ste­met kos­ta Sve­ri­ge be­tyd­ligt mind­re än det ame­ri­kans­ka – men fle­ra tror att re­ge­ring­en av po­li­tis­ka skäl än­då väl­jer Pat­ri­ot i hopp om att få hjälp av USA vid en kris.

– Jag ut­går från att Sve­ri­ge be­slu­tar sig för det sy­stem som bäst upp­fyl­ler kra­ven, sä­ger ÖB di­plo­ma­tiskt.

KONKURRENTERNA. Ett av des­sa luft­värns­sy­stem lär i fram­ti­den sy­nas på re­ge­men­hö­ger det ame­ri­kans­ka Pat­ri­ot-sy­ste­met, som vårt grann­land Po­len pre­cis be­ställt. Den ni­chef kan grup­pe­ra ut åt­ta for­don med åt­ta ro­bo­tar var­de­ra – en fan­ta­si­siff­ra för en

I VÄNTANS TI­DER. En­ligt För­svars­mak­tens hem­si­da har Sve­ri­ge i dag åt­ta Hawk­sy­stem, där det i var­je in­går två la­vet­ter med tre skjut­kla­ra ro­bo­tar på var­de­ra. ÖB Mi­cael Bydén hop­pas dock på ett snabbt be­slut om er­sät­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.