Be­slut fö­re ny­år

Hallands Nyheter - - Nyheter - AN­DERS HOL­MER 010-471 51 30 ah@hn.se AN­DERS HOL­MER 010-471 51 30 ah@hn.se

tet på Galg­ber­get i Halm­stad. Till väns­ter det frans­ka SAMP/T med As­ter-ro­bo­tar, till frans­ke ma­jo­ren Tho­mas Ro­bert, som syns till väns­ter, be­rät­tar att han som kom­pa­s­vensk kom­pa­ni­chef. Carl Sjöstrand ut­ta­la sig om i dags­lä­get.

Lv 6-che­fen, övers­te An­ders Svens­son, kom­men­te­ra­de dock så här i me­dia re­dan för ett år se­dan:

– Vi har ett oer­hört tufft tids­sche­ma fram­för oss.

För även om sy­ste­met be­ställs tar det tid med le­ve­ran­ser och att ut­bil­da per­so­nal och be­man­na för­band.

LILYA MAKASHOVA, jour­na­list från Ki­ev som för till­fäl­let går en för­dju­pan­de ut­bild­ning i Gö­te­borg in­om un­der­sö­kan­de jour­na­li­stik, be­rät­tar om hur spänt lä­get är i Ukrai­na för till­fäl­let.

– Många är verk­li­gen räd­da att Ryss­land ska pas­sa på att an­fal­la Ukrai­na nu när det än­då är så stora trupp­sam­man­drag­ning­ar på sto­röv­ning­en Za­pad–17, sä­ger hon.

– Bå­de när rys­sar­na an­föll Ge­or­gi­en 2008 och Krim 2014 ha­de de pre­cis haft en stör­re mi­li­täröv­ning.

Svensk Freds ord­fö­ran­de Ag­nes Hell­ström me­nar dock att öv­ning­ar som Au­rora ba­ra ökar spän­ning­en i vårt när­om­rå­de.

– Vår bild är att det finns en väx­an­de, stark och gans­ka na­iv över­tro på att mi­li­tä­ra me­del ska­par håll­bar fred och sä­ker­het. Vi ser, tvärte­mot det Au­rora och Za­pad står för, att vi bor­de fort­sät­ta sats­ning­ar på di­plo­ma­ti, freds­främ­jan­de in­sat­ser och att job­ba på dju­pet med att han­te­ra or­sa­ken till en kon­flikt sna­ra­re än med upp­rust­ning, sä­ger hon till tid­ning­en Mitt i.

”Även om Hawk­sy­ste­met mo­der­ni­se­rats ge­nom åren finns det en gräns för hur gam­malt det kan bli”

UN­DER FY­RA DA­GAR, fre­dag till och med mån­dag, hål­ler kam­pan­jen Stop­pa Au­rora oli­ka ic­ke-vålds­ak­tio­ner i Gö­te­borg.

– I dag mås­te vi tän­ka globalt, till­go­do­se män­ni­skors be­hov och läg­ga re­sur­ser på de verk­li­ga ho­ten mot oss al­la såsom kli­mat­för­änd­ring­ar, orätt­vis för­del­ning av till­gång­ar och kärn­va­pen, sä­ger Ka­rin Utas Carls­son, som skri­vit en dok­tors­av­hand­ling i kon­flikt­lös­ning och är ta­les­per­son för kam­pan­jen.

CARL SJÖSTRAND In­for­ma­tions­chef Lv 6

Bild: JA­RI VÄLITALO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.