Våld och hot var­dag för un­der­skö­ters­kor

Hallands Nyheter - - Nyheter - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

Var fem­te un­der­skö­ters­ka i Halland ut­sätts för våld el­ler hot på ar­bets­plat­sen var­je vec­ka. Det vi­sar en med­lems­un­der­sök­ning gjord av fack­för­bun­det Kom­mu­nal.

Trots de höga siff­ror­na lig­ger Halland nå­got un­der riks­snit­tet när det gäl­ler an­de­len un­der­skö­ters­kor som ut­sätts för våld och hot på ar­bets­plat­sen.

I HE­LA LAN­DET ut­sätts var fjär­de un­der­skö­ters­ka in­om äldre­omsor­gen var­je vec­ka, jäm­fört med var fem­te hal­ländsk un­der­skö­ters­ka.

– De här siff­ror­na är oac­cep­tab­la. Un­der­skö­ters­kor ska in­te be­hö­va va­ra räd­da på job­bet. Det är up­pen­bart att det be­hövs fler kol­le­gor, ökad kon­ti­nu­i­tet i ar­be­tet och ar­bets­gi­va­re som tar an­svar för ar­bets­mil­jön, sä­ger Kom­mu­nals ord­fö­ran­de To­bi­as Bau­din i ett press­med­de­lan­de.

UN­DER­SÖK­NING­EN VI­SAR dess­utom att sju av tio un­der­skö­ters­kor upp­le­ver att per­son­brist ska­par stress och att det ökar ris­ken för våld.

– Un­der­skö­ters­kor­na gör en livsvik­tig in­sats för män­ni­skor i de­ras var­dag. De mås­te få rätt för­ut­sätt­ning­ar så de kan ut­fö­ra det ar­be­te de har ut­bild­ning och kom­pe­tens för. Det är dags att ar­bets­gi­var­na ser över så­väl be­man­ning som ru­ti­ner in­om äldre­omsor­gen, sä­ger Ce­ci­lia Ljung­quist,av­del­nings­ord­fö­ran­de för Kom­mu­nal syd­väst, i ett press­med­de­lan­de.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.