Katte­gatt­vä­gen stängs av vid ron­dell­byg­ge

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PÄR LIN­DQVIST 010-471 54 39 par.lin­dqvist@hn.se

”Ut­far­ten till Peter Åbergs väg kom­mer va­ra stängd i stort sett un­der he­la job­bet”

Nu har bygg­na­tio­nen av ron­del­len på Peter Åbergs väg star­tat. Så på­ver­kas tra­fi­ken.

La­gom till jul­klap­par­na ska den nya ron­del­len på Peter Åbergs väg stå fär­dig att an­vän­das. I vec­kan in­led­des byg­get. – Vi har röjt bort bus­kar och träd runt om­kring så att det ska stäl­la till så li­te som möj­ligt, sä­ger pro­jekt­le­da­re Leif Sjöstedt.

HANS FÖR­HOPP­NING ÄR att bil­tra­fi­ken in­te ska på­ver­kas nämn­värt un­der pe­ri­o­den som byg­get på­går.

– Vi kom­mer be­hö­va stänga av top­pen av Katte­gatt­vä­gen. Ut­far­ten till Peter Åbergs väg kom­mer va­ra stängd i stort sett un­der he­la job­bet, sä­ger han.

– Då kom­mer vi le­da om tra­fi­ken via Havs­bad­sal­lén i stäl­let.

Men Peter Åbergs väg ska va­ra till­gäng­lig en­ligt Leif Sjöstedt.

– Den kom­mer va­ra öp­pen i stort sett he­la ti­den, så den kom­mer in­te på­ver­kas nämn­värt, sä­ger han.

RON­DEL­LEN ÄR EN del i ut­bygg­na­den av kvar­te­ret Bac­chus. Om­bygg­na­den av Katte­gatt­vä­gen med bland an­nat bul­ler­skydd kom­mer att ske ef­ter års­skif­tet.

Kost­na­den för cir­ku­la­tions­plat­sen, upp­rust­ning­en av Katte­gatt­vä­gen samt bul­ler­skyd­den är be­räk­na­de till drygt 14 mil­jo­ner kro­nor, en sum­ma som kom­mu­nen och LTN de­lar på. LTN Fas­tig­het AB byg­ger det nya bo­stads­om­rå­det i kvar­te­ret Bac­chus.

LEIF SJÖSTEDT pro­jekt­le­da­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.