Po­lis: Det var en spräng­ladd­ning

Jakt på miss­tänk­ta ef­ter ex­plo­sion i Lon­dons tun­nel­ba­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Minst 29 män­ni­skor ska­da­des då en spräng­ladd­ning de­to­ne­ra­de i en tun­nel­ba­ne­vagn i Lon­don, mitt i mor­gon­rus­ning­en. Hän­del­sen ut­reds som ett terror­dåd av po­li­sen.

En miss­tänkt per­son har iden­ti­fi­e­rats med hjälp av över­vak­nings­bil­der, en­ligt Sky News.

Ögon­vitt­nen be­skrev hur en våg av eld slog emot dem i tun­nel­ba­ne­vag­nen, och sved­de bå­de hår och hud på fle­ra pas­sa­ge­ra­re. Tu­mult upp­stod när män­ni­skor för­sök­te ta sig ut ur tå­get.

– Folk fick skär- och skrubb­sår i sam­band med att de flyd­de, be­rät­ta­de BBC:S re­por­ter på plats vid sta­tio­nen Par­sons Green.

En­ligt vitt­nen blev även fle­ra per­so­ner ned­tram­pa­de i sam­band med tu­mul­tet. Hit­tills finns dock inga upp­gif­ter om att nå­gon av de 29 ska­da­de fått all­var­li­ga el­ler livs­ho­tan­de ska­dor.

Bil­der pub­li­ce­ra­de i so­ci­a­la me­di­er vi­sa­de en brin­nan­de vit plast­hink på gol­vet i ett tun­nel­ba­ne­tåg, med vad som ser ut som slad­dar häng­an­de ut ur den.

Ef­ter ini­ti­al för­vir­ring om vad som egent­li­gen hänt be­kräf­ta­de po­li­sen se­na­re att det var en im­pro­vi­se­rad spräng­ladd­ning som de­to­ne­rat på tå­get. Hän­del­sen be­döms som ett terror­dåd.

Hund­ra­tals po­li­ser är in­blan­da­de i utred­ning­en, och un­der­rät­tel­se­tjäns­ten MI5 är ock­så in­kopp­lad, en­ligt Mark Row­ley, högs­te chef för Stor­bri­tan­ni­ens an­ti­ter­ror­po­lis.

Ett in­ten­sivt ut­red­nings­ar­be­te be­drivs för att för- sö­ka fast­stäl­la vem som le­gat bakom hän­del­sen. En­ligt un­der­rät­tel­se­käl­lor till Sky News har po­li­sen iden­ti­fi­e­rat en miss­tänkt via över­vak­nings­bil­der. Ing­en ha­de i går kväll än­nu gri­pits.

”Tan­kar­na går till dem som ska­dats vid Par­sons Green och till rädd­nings­tjäns­ter­na som, åter­i­gen, re­a­ge­rar snabbt och mo­digt på en miss­tänkt ter­ro­rin­ci­dent”, sa­de pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May i ett ut­ta­lan­de.

Hon med­de­la­de att ter­ror­hot­ni­vån lig­ger kvar på ni­vån ”all­var­lig”, och har in­te nått till den högs­ta ni­vån ”kri­tisk”.

Lon­dons borg­mäs­ta­re Sa­diq Khan ma­na­de sam­ti­digt till lugn och sä­ger att hu­vud­sta­den ”ald­rig kom­mer att skräm­mas el­ler be­seg­ras av ter­ro­rism”, en­ligt BBC.

USA:S pre­si­dent Do­nald Trump kal­la­de på Twit­ter gär­nings­män­nen bakom ex­plo­sio­nen för ”lo­ser-ter­ro­ris­ter” som ”mås­te tas om hand på ett myc­ket tuf­fa­re sätt”.

”Det här är sju­ka, gal­na män­ni­skor som va­rit på po­li­sens ra­dar”, skrev Trump vi­da­re.

Det är dock oklart om det stäm­mer att de an­sva­ri­ga va­rit kän­da av po­li­sen se­dan ti­di­ga­re. Om så är fal­let har Trump olyck­ligt­vis fö­re­gått de brit­tis­ka myn­dig­he­ter­na i att av­slö­ja de­tal­jer, no­te­ra­de The­re­sa Mays fö­re det­ta stats­sek­re­te­ra­re Nick Ti­mot­hy på Twit­ter.

Om hän­del­sen i går mor­se be­kräf­tas va­ra en ter­ror­at­tack är det den fem­te på sex må­na­der i Stor­bri­tan­ni­en. Se­ri­en av at­tac­ker in­led­des i mars när en en­sam gär­nings­man me­ja­de ner fot­gäng­a­re och kniv­högg en po­lis ut­an­för det brit­tis­ka par­la­men­tet. (Tt-afp-reu­ters)

FOTO: AP

Många män­ni­skor ska­da­des i sam­band med ex­plo­sio­nen i ett tun­nel­ba­ne­tåg vid sta­tio­nen Par­sons Green i Lon­don i går mor­se. Bil­den ne­re till väns­ter vi­sar det miss­tänk­ta fö­re­må­let.

I mor­gon­rus­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.