Katt- ost- och snark­forsk­ning pri­sas

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Kan re­gel­bun­det didge­ri­doo-spe­lan­de hjäl­pa mot snark­ning? Var­för har äld­re män stora öron? Kan man mä­ta hur pass äck­lad man kan kän­na sig av ost?

Des­sa forsk­nings­frå­gor får dig kans­ke att skrat­ta – och se­dan tän­ka ef­ter en smu­la. Där­för är de någ­ra av årets vin­na­re av hu­mor­pri­set Igno­bel.

To­talt är det tio pri­ser som de­las ut i täv­ling­en, vars namn är en lek med or­den No­bel och eng­els­kans ig­nob­le som be­ty­der un­ge­fär sim­pel, tarv­lig el­ler ovär­dig. Vid en ce­re­mo­ni vid Har­vards uni­ver­si­tet i USA gick bland an­nat freds­pri­set till re­dan nämn­da snark­forsk­ning.

Tan­ken med Igno­bel är att upp­märk­sam­ma forsk­ning som vid förs­ta an­blic­ken fö­re­fal­ler li­te löj­lig, men som kan vi­sa sig ban­bry­tan­de och ny­ska­pan­de. Fler som an­ses ha träf­fat rätt i år är fors­ka­re från Frank­ri­ke och Sing­a­po­re, som med hjälp av flö­des­dy­na­mik un­der­sökt om kat­ter bå­de kan va­ra so­li­da och fly­tan­de. De till­de­las där­för fy­sik­pri­set. Kog­ni­tions­pri­set Man­dat­för­del­ning i kyr­komö­tet* går till ett in­ter­na­tio­nellt fors­kar­lag som har kun­nat vi­sa att många enäggstvil­ling­ar in­te kla­rar av att skil­ja varand­ra åt vi­su­ellt.

Pri­ser­na de­la­des ut av tre rik­ti­ga No­bel­pris­vin­na­re – bland and­ra Oli­ver Hart som fick eko­no­mipri­set för­ra året. Var­je vin­na­re får möj­lig­het att hål­la ett max 60 se­kun­der långt tal. Om de in­te hål­ler sig in­nan­för den tids­grän­sen bör­jar ett åt­ta­å­rigt barn upp­re­pa­de gång­er ro­pa ”snäl­la slu­ta, jag har trå­kigt” tills ta­la­ren hål­ler tyst.

I fjol be­lö­na­des två svens­ka fors­ka­re: Susanne Åkes­son, pro­fes­sor vid Lunds uni­ver­si­tet, som upp­täckt ”var­för vi­ta häs­tar är de mest häst­broms­säk­ra häs­tar­na” och för­fat­ta­ren och bi­o­lo­gen Fredrik Sjö­berg, som fick lit­te­ra­tur­pri­set för ”sitt själv­bi­o­gra­fis­ka verk i tre vo­ly­mer om njut­ning­en av att sam­la flu­gor som är dö­da och flu­gor som än­nu in­te är dö­da”. (TT)

23,9% 30 31 73 14,2% 12 38 15

6 11 12,8%

FOTO: TT/ARKIV

Är kat­ter fly­tan­de el­ler so­li­da, el­ler bå­de och? Forsk­ning om det får årets Igno­bel-pris i fy­sik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.