Rymd­son­den sa­de far­väl

Ef­ter 20 års tjänst­gö­ring bröts Cas­si­ni sön­der och brann upp i at­mo­sfä­ren

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ef­ter två år­tion­den i rymden bör­ja­de bräns­let ta slut på Cas­si­ni. Men i stäl­let för att ris­ke­ra sop­pa­torsk bjöd rymd­son­den på en sista fö­re­ställ­ning – då den en­ligt plan likt en me­te­or brann upp i Sa­tur­nus at­mo­sfär.

I Uppsa­la hop­pa­des fors­ka­re på att få da­ta in i det sista.

Tro­tjä­na­ren Cas­si­ni har sänt sin sista sig­nal. In i det sista rik­ta­de rymd­son­den sin an­tenn i rikt­ning mot Jor­den, för att kun­na skic­ka så myc­ket da­ta som möj­ligt från åt­ta in­stru­ment till fors­kar­na. Ett av in­stru­men­ten an­sva­ra­de In­sti­tu­tet för rymd­fy­sik i Uppsa­la för.

– Vi har un­der någ­ra må­na­der åkt i ga­pet in­nan­för de syn­li­ga ring­ar­na och Sa­tur­nus moln­mas­sor och tou­chat den öv­re at­mo­sfä­ren re­dan. Där har vi upp­täckt vis­sa elekt­ris­ka kopp­ling­ar med de syn­li­ga ring­ar­na. Och det ver­kar fin­nas tyng­re äm­nen ju läg­re ner vi kom­mer, sa­de Jan-erik Wahlund, fors­ka­re vid in­sti­tu­tet, ba­ra tim­mar in­nan Cas­si­nis sista färd.

Vid 13.54 träng­de son­den ex­tra djupt i at­mo­sfä­ren. In­för stör­tan­det hop­pa­des fors­kar­na få se mer av äm­ne­na.

– Vi är ett pri­o­ri­te­rat in­stru­ment som kom­mer att sän­da da­ta via hög­fre­kven­san­ten­nen och få da­ta in till sista se­kun­den. Vi mä­ter den­si­tet, tem­pe­ra­tur och has­tig­het på ga­sen, och så får vi en upp­fatt­ning av sam­man­sätt­ning­en, sa­de Wahlund in­för kras­hen.

På en höjd på om­kring 1 500 kilo­me­ter ovan­för jät­te­pla­ne­tens moln­täc­ke var det se­dan över, när Cas­si­ni un­der dra­ma­tis­ka for­mer för­stör­des.

En­ligt Wahlund be­räk­na­des has­tig­he­ten till 35 kilo­me­ter i se­kun­den. När rymd­son­den slog in i allt tä­ta­re gas­mas­sor för­vän­ta­des sig­na­len till Jor­den för­svin­na. Där­ef­ter brann far­kos­ten upp i at­mo­sfä­ren.

Cas­si­ni sköts upp den 15 ok­to­ber 1997 från Jor­den, och fär­da­des i sju år in­nan den var fram­me vid Sa­tur­nus. Se­dan dess har mas­sor av nya upp­täck­ter gjorts tack va­re Cas­si­ni. Mest upp­märk­sam­het har stu­di­er­na av pla­ne­tens må­nar fått. Bland an­nat hit­ta­des ett stort an­tal sjö­ar med fly­tan­de me­tan på må­nen Ti­tan, och på må­nen Dio­ne upp­täck­te Cas­si­ni sy­re­jo­ner.

De se­nas­te fem må­na­der­na har Cas­si­ni ro­at sig med att fly­ga mel­lan Sa­tur­nus och dess ring­ar, och gett fors­kar­na ny in­for­ma­tion som en­ligt rymd­sty­rel­ser­na Na­sa och ESA var för risk­fyllt att sam­la in ti­di­ga­re un­der upp­dra­get.

Or­sa­ken till att den fullt fun­ge­ran­de son­den för­stör­des är en­kel: bräns­let bör­ja­de try­ta, vil­ket skul­le gö­ra att det så små­ning­om skul­le bli omöj­ligt för fors­kar­na på Jor­den att sty­ra den. Då fanns ris­ken att Cas­si­ni skul­le kra­scha på nå­gon av må­nar­na Ti­tan el­ler En­ce­la­dus, som da­ta från son­den vi­sat kan va­ra be­bo­e­li­ga. En så­dan krock vil­le fors­kar­na und­vi­ka, ef­tersom det skul­le kun­na kon­ta­mi­ne­ra dem och för­stö­ra fram­ti­da forsk­ning.

Trots att Cas­si­nis re­sa är över kom­mer fors­kar­na att ar­be­ta med in­for­ma­tio­nen den läm­nat i fle­ra år fram­ö­ver.

– Det känns li­te som en lätt­nad. Jag har hål­lit på med det här se­dan 1990. Vi har fått så fan­tas­tis­ka da­ta och re­sul­tat som va­rit gans­ka ena­stå­en­de. Den har gjort sitt den här rymd­son­den, med rå­ge, sa­de Wahlund.

Gustav Sjöholm/tt

FOTO: NA­SA/TT

Upp­dra­get slut­fört. En konst­när har tol­kat Cas­si­nis sista färd ovan­för Sa­tur­nus. I går stör­ta­de rymd­son­den ner på jät­te­pla­ne­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.