Is­lands re­ge­ring i kris ef­ter skan­dal

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ljus fram­tid, ett av de tre sty­ran­de par­ti­er­na i Is­land, läm­nar re­ge­ring­en.

Be­slu­tet kom­mer se­dan stats­mi­nis­terns par­ti, Själv­stän­dig­hets­par­ti­et, för­sökt mör­ka en histo­ria kring en sex­u­al­för­bry­ta­re.

Skan­da­len hand­lar om att lan­dets stats­mi­nis­ter Bjar­ni Benedikts­sons pap­pa, Benedikt Sve­ins­son, har skri­vit ett brev där han re­kom­men­de­rar att en dömd sex­u­al­brotts­ling ska ren­tvås, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån Reu­ters.

Man­nen döm­des 2004 till fem och ett halvt års fäng­el­se för att vid upp­re­pa­de till­fäl­len ha för­gri­pit sig på sin styv­dot­ter, från det att hon var fem år till att hon fyllt sjut­ton. Kri­mi­nel­la som har dömts för all­var­li­ga brott på Is­land kan an­sö­ka hos myn­dig­he­ter­na om att få sin ”he­der åter­ställd”, vil­ket in­ne­bär att de ra­de­ras från brotts­re­gist­ret. För att få ige­nom det­ta mås­te de bland an­nat skic­ka in ett re­kom­men­da­tions­brev skri­vet av en nä­ra vän el­ler kol­le­ga.

In­led­nings­vis väg­ra­de ju­sti­tie­de­par­te­men­tet, som leds av ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Si­gríður Á An­der­sen, från Själv­stän­dig­hets­par­ti­et, att av­slö­ja vem som ha­de skri­vit re­kom­men­da­tions­bre­vet till man­nen. Men ef­ter ett be­slut av en par­la­ments­kom­mit­té tving­a­des de­par­te­men­tet av­slö­ja att Benedikt Sve­ins­son ha­de skri­vit bre­vet. Vad som se­dan gjor­de sa­ken vär­re var att ju­sti­ti­e­mi­nis­tern i en tvin­ter­vju sa­de att hon in­for­me­rat stats­mi­nis­tern om att det var hans pap­pa som skri­vit bre­vet men in­te in­for­me­rat nå­gon an­nan.

Ljus fram­tid fat­ta­de ett en­häl­ligt be­slut att läm­na re­ge­ring­en vid ett par­ti­mö­te i tors­dags, en­ligt en käl­la in­om par­ti­et.

”Vi höll ett mö­te i går och den­na frå­ga dis­ku­te­ra­des och det var det som fick bä­ga­ren att rin­na över. Det här är in­te i vår an­da och al­la var över­ens om att det­ta var slu­tet. Det kom som en full­stän­dig över­rask­ning. Det var nå­got vi in­te ha­de kun­nat fort­sät­ta med, det här är helt emot vå­ra prin­ci­per. Kor­rup­tio­nen och oär­lig­he­ten är helt otro­lig”, sä­ger käl­lan till Reu­ters. (TT)

Bjar­ni Benedikts­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.