Välj en jac­ka som

Hallands Nyheter - - Konsument - LOT­TA HEDIN kon­su­ment@gp.se

En tunn men vär­man­de lätt­vikt­sjac­ka är per­fekt när hös­ten kom­mer. Men vil­ken jac­ka står sig bäst i regn och rusk? Test­fak­ta har på upp­drag av GP tes­tat sju va­ri­an­ter, bå­de med dun- och syn­tet­fo­der.

De tun­na lätt­vikt­sjac­kor­na har bli­vit enormt po­pu­lä­ra de se­nas­te åren. Plag­get är bå­de lätt och varmt och kan fun­ka som en­samt yt­ter­plagg el­ler ex­tra iso­le­ring un­der en an­nan jac­ka. De finns i al­la oli­ka pris­klas­ser med an­ting­en syn­tet- el­ler dun­fyll­ning. Vil­ka skill­na­der­na är och vad du egent­li­gen får för peng­ar­na är in­te helt lätt att ve­ta.

På upp­drag av GP har Test­fak­ta där­för lå­tit IDFL:S tex­til­la­bo­ra­to­ri­um i USA tes­ta vär­mei­so­la­tion, and­ning, och kva­li­tet i sju oli­ka jac­kors fyll­ning, tyg och söm­mar.

Bäst i test när al­la öns­ka­de egen­ska­per vägts sam­man blev den syn­tet­fod­ra­de jac­kan från Hag­löfs. Var­mast i testet var dock Pe­ak Per­for­man­ce dun­fod­ra­de jac­ka ”He­li­um”. Lab­bets mät­ning­ar vi­sa­de att den gav näs­tan dub­belt så bra vär­mei­so­la­tion som syn­tet­fod­ra­de Nor­rö­na.

Men det to­ta­la slut­be­ty­get hos Pe­ak Per­for­man­ce drogs ner ef­tersom jac­kan läck­te myc­ket av den iso­le­ran­de dun­fyll­ning­en.

– Det är det van­li­gas­te kla­go­må­let från kon­su­men­ter när det gäl­ler den här ty­pen av plagg – att fjäd­rar, dun och fib­rer bör­jar tit­ta ut ge­nom ty­get el­ler vid söm­mar­na. Det ser fult ut sam­ti­digt som det på sikt för­säm­rar jac­kans funk­tion, sä­ger Kaltin Kirby som ar­be­tar på IDFL:S av­del­ning för forsk­ning och ut­veck­ling.

Fyll­ningsläc­ka­get har tes­tats ge­nom att jackorna tum­lats runt till­sam­mans med hår­da gum­mi­prop­par. Störst pro­blem med läc­kage ha­de dun­jac­kor­na, men även hos syn­tet­fod­ra­de Nor­rö­na tit­ta­de fib­rer från fyll­ning­en ut.

TVÅ AV DE dun­fod­ra­de jackorna, XXL Ne­o­mon­do och 8848 Al­ti­tu­de, fick mi­nuspo­äng ef­tersom fyll­ning­en in­te in­ne­höll li­ka myc­ket dun som ut­lo­vas på eti­ket­ten.

La­bo­ra­to­ri­et gjor­de ock­så en nog­grann in­spek­tion av hur no­ga jack­till­ver­kar­na va­rit med plag­gens söm­mar. Även på den punk­ten tap­pa­de Nor­rö­na och 8848 Al­ti­tu­de po­äng. Där upp­täck­tes lö­sa trå­dar och mis­sa­de el­ler ihop­drag­na stygn på fle­ra stäl­len. Ef­tersom söm­mar­na be­hövs för att hål­la iso­le­rings­ma­te­ri­a­let på plats är det vik­tigt att in­te slar­va här, me­nar Kaltin Kirby på IDFL.

– Pro­blem med söm­mar­na kan med­fö­ra stör­re vär­me­för­lus­ter i des­sa om­rå­den, och gö­ra att iso­la­tions­för­må­gan blir ojämn.

”Det van­li­gas­te kla­go­må­let från kon­su­men­ter när det gäl­ler den här ty­pen av plagg är att fjäd­rar, dun och fib­rer bör­jar tit­ta ut ge­nom ty­get el­ler vid söm­mar­na.”

KALTIN KIRBY Tex­til­la­bo­ra­to­ri­et IDFL, Salt La­ke Ci­ty

ARGUMENTET FÖR ATT väl­ja en jac­ka med dun fram­för syn­tet­fyll­ning bru­kar va­ra att dun vär­mer bätt­re än syn­tet – men vad hän­der när jackorna blir fuk­ti­ga?

För att tes­ta det­ta gjor­des två oli­ka mät­ning­ar av iso­la­tions­för­må­gan. En när jackorna var tor­ra, och en ef­ter att de spray­ats med en de­ci­li­ter vat­ten.

I TORRT SKICK iso­le­ra­de al­la dun­jac­kor myc­ket rik­tigt bätt­re än de syn­tet­fod­ra­de. Men 15 mi­nu­ter ef­ter vat­ten­spray­ning­en ha­de iso­la­tions­för­må­gan för­säm­rats hos två av de fy­ra dun­jac­kor­na, 8848 Al­ti­tu­de och Sta­di­um Eve­rest, så att de låg i ni­vå med syn­tetjac­kor­na. De syn­tet­fod­ra­de låg där­e­mot kvar på sam­ma vär­me­ni­vå, blö­ta som tor­ra.

För­säm­ring­en av iso­la­tions­för­må­gan tros be­ro på att de två dun­jac­kor­na ha­de ett mind­re vat­ten­av­stö­tan­de yt­ter­ma­te­ri­al.

Bild: LISA THANNER

UTMANANDE VÄ­DER. Två av de fy­ra dun­jac­kor­na fick säm­re iso­la­tions­för­må­ga ef­ter att de spray­ats med vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.