Alex­an­dra Zaz­zi

Hallands Nyheter - - Konsument -

Hej! Kä­ra lä­sa­re, här kom­mer en fa­vo­rit i re­pris, det är dags nu och med den sol­fat­ti­ga som­ma­ren pas­sa­de det bra att dam­ma fram den ur göm­mor­na. För­ra gång­en pub­li­ce­ra­des den i sep­tem­ber 2013 men ni är fle­ra, där­ibland Gun­nel, som har ef­ter­lyst den så här kom­mer den igen. I matspal­ten skall ing­en för­tviv­la!

Hej! Jag le­tar för­tviv­lat ef­ter Zaz­zis re­cept på mar­me­lad av grö­na to­ma­ter, som jag spa­rat fle­ra år, men kan in­te hit­ta det. Går det att få på nytt? Med vän­lig häls­ning Gun­nel Bec­ker

Ren­gör bur­kar­na nog­grant och värm i ugn 15 mi­nu­ter på 100 gra­der in­nan du häl­ler mar­me­la­den i var­ma bur­kar, lägg på lock di­rekt så att un­der­tryck ska­pas. Öpp­nad burk hål­ler ett par vec­kor i kyl­skåp.

Hej Alex­an­dra Jag har va­rit på en re­sa i Tosca­na och stöt­te då på ”Lar­do” för förs­ta gång­en.

Åt det bland an­nat som en del av en ost- och skink­tall­rik. Jag upp­fat­ta­de det som att lar­don var torr­ma­ri­ne­rad med ör­ter. Det var gans­ka gott, med svag smak.

En gång fick jag det i en risot­to med kro­närt­skoc­kor strim­la­de och lar­don ned­smält (?).

Kan du för­kla­ra när­ma­re vad Lar­do är och hur man kan äta det. Dess­utom vo­re det top­pen om man fick ett re­cept på den där risot­ton. Den var ma­gisk!

Bäs­ta häls­ning­ar och Chi­ao Jan

Hej Jan Jag har skri­vit re­cept med lar­do ge­nom åren i spal­ten, bland an­nat lar­dolin­dad pil­grim­smuss­la och lin­dad spar­ris. Jag är per­son­li­gen ga­let för­tjust i just lar­do, bru­kar kö­pa det i tun­na ski­vor i sa­lu­hal­len el­ler and­ra spe­ci­al­af­fä­rer som har ita­li­ens­ka spe­ci­a­li­te­ter. Det är fett som tas från fe­ta de­lar av gri­sen, vid nac­ken, bo­gen och si­dor­na. Det är det vi­ta fet­tet un­der hu­den som lag­ras, ur­sprung­li­gen i mar­mor­lå­dor med salt, ros­ma­rin, pep­par och and­ra ör­ter. Man ski­var den tunt och kan äta den di­rekt på bröd el­ler lin­dat runt en gris­si­no (ita­li­ensk bröd­pin­ne). När man la­gar mat med den smäl­ter den och kan läm­na en skir hin­na runt sa­ker man tilla­gat. Att läg­ga den i risot­to är en myc­ket trev­lig upp­le­vel­se, här kom­mer ett re­cept som jag bru­kar gö­ra. Hop­pas det tar dig till­ba­ka till de go­da min­ne­na i Ita­li­en.

Om ni för öv­rigt in­te får tag i lar­do, gör det­ta re­cept med en bit sa­la­me. Blir ock­så vansinnigt gott! Risot­to med lar­do och kro­närt­skoc­kor

4 PER­SO­NER 1 klick smör 1 msk oliv­ol­ja 1 li­ten gullök 1 tsk tor­kad ros­ma­rin al­ter­na­tivt 1 kvist färsk 5 cm blek­sel­le­ri 3 dl car­na­ro­li ris (al­ter­na­tivt rund­kor­nigt ar­bo­ri­o­ris) 7-8 dl god kyck­ling­bul­jong, all­ra helst egen­kokt 1 dl vin 6 in­lag­da kro­närt­skoc­kor med stjälk sk. ”al­la ro­ma­na” 100 g lar­do di col­lo­na­ta i bit 1 dl fär­skri­ven par­me­san havs­salt och ny­ma­len

svart­pep­par Gör gär­na så här:

Lägg bi­ten lar­do i fry­sen cir­ka 20 mi­nu­ter in­nan du star­tar. Lägg smör och ol­ja i en tjock­bott­nad pan­na, gär­na en rund­bott­nad så kal­lad sau­teu­se­pan­na. Hac­ka fint lök och sel­le­ri. Låt svet­tas nå­gon mi­nut ut­an att få färg och lägg se­dan i ri­set och ros­ma­ri­nen, rör om och låt ri­set bli glan­sigt nå­gon mi­nut. Pyt­sa i kyck­ling­bul­jong­en li­te i ta­get, rör om då och då. Skär kro­närt­skoc­kor­na i ät­vän­li­ga bi­tar. Ef­ter cir­ka 20 mi­nu­ter, rör i vi­net och kro­närt­skoc­kor­na. Sma­ka av och se om det är dags att rö­ra i os­ten. Riv lar­don på den grova de­len av rivjär­net. Ri­set skall va­ra ”al­den­te” när du rör i os­ten och hälf­ten av den riv­na lar­don. Sma­ka av med salt och pep­par. Lägg på lock och låt vi­la 10 mi­nu­ter. Ser­ve­ra med res­ten av den riv­na lar­don på top­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.