Med el­ler ut­an na­ken­dan­sö­ser om­bord

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

De skärp­ta tull­be­stäm­mel­ser­na har haft en ne­ga­tiv in­ver­kan på pas­sa­gerar­tra­fi­ken mel­lan Var­berg och Grenå, men un­der de när­mas­te hel­ger­na är det tänkt att Eu­ropa­fär­jan skall vin­na till­ba­ka åt­minsto­ne li­te av vad man för­lo­rat. För att hel­gar­de­ra sin sats­ning väl­jer man folk­ligt och vå­gat på en och sam­ma gång. Och vad kan va­ra mer folk­ligt än bin­go, spe­let som ut­veck­lats till nå­got av en folk­rö­rel­se och nu, fem år ef­ter att det dök upp här i Halland, sva­rar för en ound­gäng­lig del av för­e­nings­li­vets in­täk­ter. På öp­pet hav slip­per man dock de för­bas­ka­de frukt­kor­gar­na, kon­ser­ver­na och el­vis­par­na i pris och kan istäl­let hå­va in re­da peng­ar, he­la 700 kr i stor­bingons jack­pott, vil­ket räc­ker till gans­ka ex­akt 560 st 4cl snap­sar i Eu­ropa­fär­jans re­stau­rang, då styck­pri­set på des­sa i dags­lä­get är 1:25. Och som om in­te spe­let vo­re spän­nan­de nog bjuds det även på li­te na­ket un­der helg­kryss­ning­ar­na i form av den i he­la Halland världs­be­röm­da na­ken­dan­sö­sen ”Gu­nil­la af Halm­stad” och hen­nes kol­le­gor, ”Miss Ra­mo­na” och ”Ro­si­ta el Gre­co”.

MED EL­LER UT­AN na­ken­dan­sö­ser om­bord tor­de väl Eu­ropa­fär­jans ab­so­lu­ta mot­pol va­ra mud­der­ver­ket Thor, den gam­la tro­tjä­na­ren som frus­tan­de och stån­kan­de hål­lit Fal­ken­bergs hamn och in­lopp i far­bart skick allt­se­dan 1896. Ja, in­te ba­ra Fal­ken­bergs – mud­der­ver­ket Thor har hyrts ut till mudd­rings­pro­jekt på de mest skil­da plat­ser från Fals­ter­bo i sö­der till Bot­ten­vi­ken i norr. Det har va­rit på gång en läng­re tid, men nu kom­mer till slut be­ske­det att epo­ken Thor är för­bi för all­tid. Schabra­ket skall säl­ja, san­no­likt till skrot, då det då det an­ses hopp­löst omo­dernt och olön­samt.

Var­bergs­top­pen, Var­bergs eget Tio i Topp, är fort­satt po­pu­lär bland sta­dens ung­do­mar.

UPPBLÅSBARA PLASTHALLAR, EL­LER tält om man så vill, har bli­vit allt po­pu­lä­ra­re bland lan­dets id­rotts­för­e­ning­ar på sisto­ne, och nu har även Tvååker väl­sig­nats med ny­mo­dig­he­ten som tor­de öpp­na helt nya möj­lig­he­ter för id­rott un­der vin­ter­halv­å­ret. 100 000 kos­ta­de ”täl­tet” som tog blott 20 mi­nu­ter att blå­sa upp.

VAR­BERGS­TOP­PEN, VAR­BERGS EGET Tio i Topp, är fort­satt po­pu­lär bland sta­dens ung­do­mar. Och des­sa hål­ler sig för­stås ajour med vad som hän­der och sker ute i värl­den. Så­le­des kon­sta­te­rar vi att de nu rös­tat upp Scott Mc­ken­zi­es flo­wer-po­wer-bal­lad ”San Fran­sisco” till listans tred­je plats. Det här är ju trots allt ”the Sum­mer of Lo­ve”, även om vi gått in i sep­tem­ber. Lis­tan top­pas dock av Tom & Mick med lå­ten ”Som­bo­dy’s ta­ken Maria Away”. Med där up­pe är för­stås även The Tel­stars ”Håll dig till hö­ger Svens­son”. Fat­tas ba­ra, det är ju nu när vi vag­gats in i sä­ker­het som vi be­hö­ver den där på­min­nel­sen i bil­ra­di­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.