Två är kvar i häk­tet

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Dom­sto­len be­slöt om yt­ter­li­ga­re två vec­kors för­läng­ning av häkt­ning­ar­na av två miss­tänk­ta i Älv­se­reds­fal­let. Men ad­vo­ka­ter­na me­nar att ut­red­ning­en står och stam­par, ut­an klar­het om vad som hänt den för­svun­ne.

Ad­vo­ka­ter­na vidhåller att ut­red­ning­en in­te går fram­åt, och att ingen­ting ty­der på att po­li­sen är på väg att bringa klar­het om för­svin­nan­det i Älv­se­red.

– Allt­för myc­ket i den här ut­red­ning­en byg­ger på spe­ku­la­tio­ner, och in­te hel­ler de tek­nis­ka un­der­sök­ning­ar­na har fört ut­red­ning­en fram­åt, sa ad­vo­kat Jan Ahl­ström.

Hans kli­ent, en 44-årig man, om­häk­ta­des på tors­da­gen av tings­rät­ten för en ny två­vec­kors­pe­ri­od. Men råd­man­nen An­ni­ka Pers­son Ar­can­gi­o­li höll med om att det nu rör sig om en lång ut­red­nings­tid; möj­li­gen en mar­ke­ring av att dom­sto­len snart för­vän­tar sig ett be­slut från åkla­ga­ren om åtal el­ler ej.

– Det mås­te kom­ma fram nå­got mer bä­ran­de i en så­dan här ut­red­ning om man ska tillå­ta att det går må­nad ef­ter må­nad, an­såg ad­vo­kat Gu­nil­la Johansson som för­sva­rar den and­re miss­tänk­te, en 37-årig man, som om­häk­ta­des i går.

– Det här är män­ni­skor med fa­mil­jer som va­rit av­stäng­da från allt i snart fy­ra må­na­der, kon­sta­te­ra­de ad­vo­ka­ten.

FÖR­HAND­LING­AR­NA SKUL­LE HA hål­lits per länk, allt­så med par­ter­na när­va­ran­de på tv-skär­mar. Men ef­tersom tek­ni­ken ha­de stru­lat på häk­tet i Gö­te­borg, så för­des de miss­tänk­ta till rätts­sa­len i Var­berg, vil­ket ock­så led­de till käns­lo­samt mö­te med an­hö­ri­ga som in­fun­nit sig som åhö­ra­re (un­der de kor­ta stun­der då de tilläts när­va­ra; i öv­rigt var det stäng­da dör­rar).

Som en illustration till hur hår­da re­strik­tio­ner­na är för den som sit­ter häk­tad, för att ut­red­ning­en in­te ska stö­ras, så ha­de åkla­ga­re Peter Lars­son vis­sa svå­rig­he­ter med om han, på de häk­ta­des öns­ke­mål, skul­le tillå­ta att de miss­tänk­ta fick by­ta någ­ra ord med de an­hö­ri­ga. Kom­pro­mis­sen blev att de fick sä­ga nå­got, men att de an­hö­ri­ga in­te fick pra­ta till­ba­ka och att en tolk skul­le översätta så att åkla­ga­ren kun­de hål­la koll på vad som sa­des.

DE HÄK­TA­DE ÄR miss­tänk­ta för att den förs­ta maj ha fört bort livs­me­dels­hand­la­ren i Älv­se­red, och po­li­sens hy­po­tes är att han ock­så be­rö­vats li­vet. Mot det­ta står upp­gif­ter om att han, som i lik­het med de miss­tänk­ta har ett för­flu­tet i Sy­ri­en, fri­vil­ligt har läm­nat lan­det.

HÅ­KAN BERGSTRÖM

Bild: HÅ­KAN BERGSTRÖM

AD­VO­KAT JAN AHL­STRÖM. ”Allt­för myc­ket är spe­ku­la­tio­ner.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.