Nyk­ter al­ko­ho­list.

Ef­ter att ha tap­pat kon­trol­len över dric­kan­det be­stäm­de sig Te­re­sa Les­ner, som fyl­ler 50, för att sö­ka hjälp.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Te­re­sa Les­ner är en mo­dig kvin­na. När hon vak­na­de en mor­gon fö­re mid­som­mar­hel­gen i år be­stäm­de hon sig. Hon ring­de en kom­pis som hon viss­te var med i AA, och frå­ga­de om hon fick föl­ja med.

– När man in­te minns nå­got om kväl­len in­nan och vak­nar med blå­mär­ken på krop­pen ef­ter att ha ram­lat är det all­var­ligt. Jag vil­le in­te ha det så, sä­ger hon.

Te­re­se är i dag en myc­ket glad kvin­na, men hon sä­ger att hon länge lev­de med en ”klump i brös­tet”, ja re­dan från hon var barn.

– Jag ha­de bra för­äld­rar. När jag var li­ten ar­be­ta­de bå­da som sjö­män. Ett år bod­de vi i Austra­li­en och när jag var 5-6 år läm­na­des jag hos min far­mor i Po­len, ef­tersom det pas­sa­de bra när de var ute och job­ba­de. Far­mor bod­de på lan­det, där triv­des jag.

DET VAR I sko­lan det blev pro­blem. Te­re­sa var rund och mob­ba­des för det, hon kän­de sig ut­an­för. Då bod­de fa­mil­jen i Gö­te­borg.

– Jag har all­tid haft pro­blem med vik­ten, jag har ärvt ett miss­bru­ka­ran­lag från bå­da mi­na för­äld­rar. Pap­pa drack för myc­ket, men slu­ta­de när jag föd­des, och min mam­ma miss­bru­ka­de mat.

TE­RE­SA GICK ALD­RIG i gym­na­si­et, dä­re­mot gick hon en bil­me­ka­ni­ker ut­bild­ning ge­nom Ar­bets­mark­nads­sty­rel­sen.

– När jag blev klar fanns det inga så­da­na jobb, det var då­li­ga ti­der och hög ar­bets­lös­het. Jag bör­ja­de kö­ra

NYA TAG. Te­re­sa Les­ner sä­ger nu­me­ra nej till al­ko­ho­len, hon vill va­ra fri och lägga all sin kraft på det ro­li­ga i li­vet. Hon

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.