Fräck kupp i Skäl­linge

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PÄR LIN­DQVIST 010-471 54 39 par.lin­dqvist@hn.se

In­brotts­tju­var­na så­ga­de upp ta­ket till mat­af­fä­ren i Skäl­linge och und­vek lar­men. To­talt stal de va­ror för över 50 000 kro­nor. – De viss­te var de skul­le rö­ra sig, sä­ger äga­ren Camilla Bengts­son.

Tju­var bröt sig in via ta­ket på mat­af­fä­ren i Skäl­linge. – Jag tap­par mo­ti­va­tio­nen, sä­ger äga­ren Camilla Bengts­son.

När Camilla Bengts­son öpp­na­de mat­af­fä­ren i Skäl­linge vid åt­ta­ti­den på tors­dags­mor­go­nen fick hon en chock.

– Jag ha­de en ur per­so­na­len i te­le­fon i örat och sa till hen­ne: ”vad kons­tigt, det lig­ger en ost på gol­vet”, sä­ger hon.

Hon för­stod då att nå­gon va­rit in­ne i bu­ti­ken. Fas­tig­hets­ä­ga­ren kom sam­ti­digt och till­sam­mans gick de in.

– Hur il­la är det, tänk­te jag mest. Hur myc­ket är för­stört?

DET VI­SA­DE SIG att in­brotts­tju­var­na så­gat sig in i bu­ti­ken via ta­ket. Där­ef­ter har de rört sig på ett om­rå­de där de­tek­to­rer­na in­te ut­löst lar­met.

– De har stra­te­giskt ploc­kat till sig va­ror där de kun­de rö­ra sig fritt. De viss­te det här i för­väg, sä­ger Camilla Bengts­son.

”De viss­te det här i för­väg”

CAMILLA BENGTS­SON

Hon be­rät­tar att gär­nings­män­nen stu­lit bat­te­ri­er, snus, mär­kes­strum­por, hår­spray, bin­dor, kryd­dor, os­tar, lax och rä­kor. Vid en förs­ta upp­skatt­ning lan­dar vär­det på de stul­na va­ror­na på mel­lan 50 000-70 000 kro­nor.

Camilla Bengts­son tog över mat­af­fä­ren för snart fy­ra må­na­der se­dan. Hon har näs­tan vän­tat på att det här skul­le ske.

– Det är en risk­bransch och jag har hört att and­ra bu­ti­ker haft in­brott. Men jag är tack­sam att ing­en kom till ska­da.

FÖR­MID­DA­GEN GICK ÅT till att sam­ta­la med po­lis, för­säk­rings­bo­lag och vakt­bo­lag.

– Se­dan gick luf­ten ur mig to­talt. Just nu kän­ner jag att: ”nu ski­ter jag i det”, jag tap­par mo­ti­va­tio­nen.

– Men jag mås­te släp­pa det här och hit­ta ny energi. Jag får hit­ta ett sätt som gör det svå­ra­re för dem att gö­ra in­brott, sä­ger Camilla Bengts­son.

Po­li­sens tek­ni­ker var på plats un­der tors­da­gen. Det finns i dags­lä­get ing­en miss­tänkt för in­brot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.