En ku­liss för minst 60 mil­jo­ner

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

I prin­cip är det tal om att byg­ga ett nytt hus som ser gam­malt ut.

VAR­BERG. I ok­to­ber 2015 kän­des det li­te en­samt att i full­mäk­ti­ge fö­re­slå att vi skul­le ri­va sto­ra de­lar av fa­briks­bygg­na­den på kvar­te­ret Re­nen. Jag sa bland an­nat att vi in­te ska för­länga vän­tan in­nan fas­tig­he­ten är så pass ned­gång­en att den hind­rar oss från att sa­ne­ra.

Två år kan nog va­ra la­gom vän­tan, sa­ne­ring­en är änt­li­gen igång och i sam­klang med Tra­fik­ver­kets ar­be­te med för­be­re­del­ser för tun­neln. Det mesta rullar på. Nu är vi dock fram­me vid en om­pröv­ning där kom­mun­sty­rel­sen har fö­re­sla­git en riv­ning fram­för en re­stau­re­ring.

DEN SOM FÖR­OR­DAR en re­stau­re­ring till en kost­nad om ung­e­fär 60 mil­jo­ner av skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar be­hö­ver bör­ja med att fun­de­ra på i vil­ken del av debatten om Heijls­ka vil­lan den­ne be­fann sig i. Re­stau­re­ring­en på fa­brikslo­ka­len har upp­skat­tats till att in­ne­bä­ra att 75 pro­cent av tak­sto­lar­na ska by­tas ut. I prin­cip är det tal om att byg­ga ett nytt hus som ser gam­malt ut. Dess­utom or­sa­kar det be­svär för sa­ne­ring­en av en av Sve­ri­ges mest för­o­re­na­de om­rå­den och när vi är kla­ra så kan vi än­då in­te bör­ja an­vän­da fas­tig­he­ten in­nan yt­ter­li­ga­re re­sur­ser lagts ned på den. I prin­cip hand­lar det om att byg­ga en ku­liss för att stil­la oro­li­ga åskå­da­res sin­ne. Jag hän­vi­sa­de 2015 till fak­tu­met att vi gär­na lu­rar oss att tro att Ger­lachs in­du­stri är nå­gon typ av unik in­rätt­ning när det fak­tiskt sna­rast är tal om en dus­sin­bygg­nad. Det var så här verk­stads­in­du­stri­er bygg­des un­der den här ti­den, bra ex­em­pel på det­ta finns be­va­rat i ex­em­pel­vis Borås.

IBLAND GÖR DET ont att ta be­slut. Men i det här fal­let är det gans­ka en­kelt. Vi ri­ver för att få bra flyt i sa­ne­ring av för­o­re­nad mark mitt i stan och öpp­nar möj­lig­he­ter för fram­ti­den – dess­utom ut­an att det kos­tar skat­te­be­ta­lar­na ofant­li­ga sum­mor un­der många år.

Mar­tin Bag­ge (MP) ord­fö­ran­de mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

FA­BRIKS­BYGG­NA­DEN. Ibland gör det ont att ta be­slut. Men i det här fal­let är det gans­ka en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.