Snapchat-bom­ber­na smäl­ler till i sko­lan

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

SKO­LA. Jo, visst har vi mo­bil­för­bud i sko­lan, men det hjäl­per ba­ra de få tim­mar ele­ver­na är i sko­lan. Även om de in­te har med sig te­le­fo­nen sit­ter de se­nas­te snapchat­med­de­lan­det på nät­hin­nan. Snapchat till­sam­mans med and­ra so­ci­a­la me­di­er gör att vi var­je dag i sko­lan mås­te han­te­ra so­ci­a­la ”bom­ber” som ex­plo­de­rar he­la ti­den.

BARN ÄR BARN sä­ger många, pre­cis så är det. Var­för får ens tolv­tret­ton­å­ring­ar och än­nu yng­re ens ha des­sa so­ci­a­la me­di­er? Jo, på grund av att ni för­äld­rar fak­tiskt in­te för­står er på hur barn fun­ge­rar. Ha­de ni gjort det ha­de ni ab­so­lut in­te tillå­tit ert barn att ha ex­em­pel­vis snapchat. Vi som ar­be­tar i sko­lan läg­ger var­je dag ner fle­ra tim­mar på att re­da ut vad som hän­de da­gen in­nan el­ler på morgonen in­nan sko­lan. Det är stän­di­ga stul­na iden­ti­te­ter, kränk­nings­an­mäl­ning­ar och po­li­san­mäl­ning­ar på grund av att ni för­äld­rar sätter des­sa so­ci­a­la kulspru­tor i hän­der­na på era barn. Barn le­ver i nu­et och för­står in­te kon­se­kven­ser­na av någ­ra snabbt skic­ka­de ord på so­ci­a­la me­di­er.

TA ER SAM­MAN för­äld­rar! Hjälp varand­ra, om ing­en an­nan har blir det hel­ler ing­et ro­ligt för de en­sta­ka som har. Stå upp för­äld­rar och vå­ga! För­står ni in­te var­för, sätt er in i hur me­di­er­na an­vänds av bar­nen. Visst kan barn få ha te­le­fon för att sms:a och ringa om det be­hövs men so­ci­a­la me­di­er till barn un­der 15 år an­ser jag är di­rekt ned­bry­tan­de. Jag är så tack­sam att des­sa so­ci­a­la hand­gra­na­ter in­te fanns när jag var barn och ung för det ha­de jag ald­rig kun­nat han­te­ra, det ha­de nog smällt he­la ti­den.

Det är in­te lätt för bar­nen att var­je dag tving­as gå ge­nom min­fält. Jag uppmanar därför al­la vet­ti­ga för­äld­rar att rö­ja min­fäl­tet för era barn, allt för en tryg­ga­re upp­växt. Att det känslo­mäs­sigt och oför­ut­säg­bart smäl­ler när som helst till och med när man läg­ger sig i säng­en och skall so­va och ba­ra skall ”kol­la” en sista gång på mo­bi­len är ing­en trygg upp­växt för nå­got barn.

Ing­e­la

Bild: ERIK NYLANDER/TT

MIN­FÄLT. Även om ele­ver­na in­te har med sig te­le­fo­nen sit­ter de se­nas­te snapchat­med­de­lan­det på nät­hin­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.