Ele­ver lär av verk­lig­he­ten

Hallands Nyheter - - Varberg - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

Tre da­gar i vec­kan har gym­na­si­estu­di­er­na för­lagts på en ar­bets­plats. HN fick hänga med en ef­ter­mid­dag och träf­fa tre lär­ling­se­le­ver från vårdoch om­sorgs­pro­gram­met på PS.

På Ber­gets bo­en­de­stöd på Eng­el­brekts­ga­tan är Ju­lia Lindgren lär­ling i Lss­verk­sam­he­ten. Här har de bo­en­de eg­na lä­gen­he­ter och per­so­na­len hjäl­per till i va­ri­e­ran­de grad ef­ter vil­ket be­hov som finns.

SOM VI TI­DI­GA­RE har be­rät­tat in­för­des lär­ling in­om PS vård- och om­sorgs­pro­gram nu i höst. Det har fun­nits in­om and­ra pro­gram se­dan ti­di­ga­re.

Tre­or­na har fått chan­sen att väl­ja lär­ling, an­ting­en äl­dres häl­sa el­ler LSS. En plats har ock­så ord­nats in­om psy­ki­a­tri.

Ju­lia Lindgren gjor­de prak­tik på ett Lss-bo­en­de när hon gick i två­an. Då fick hon hö­ra att yr­ket pas­sa­de hen­ne.

– Det känns som att jag har ham­nat rätt, sä­ger hon.

Ef­ter års­skif­tet får hon by­ta plats med klass­kom­pi­sen Josefin Oscars­son som nu har sin lär­lings­plats på Lun­na­ga­tan, ett grupp­bo­en­de in­om LSS. Här bor sex per­so­ner med oli­ka stöd­be­hov. De har eg­na små lä­gen­he­ter men äter till­sam­mans.

AR­BETS­UPP­GIF­TER­NA kan be­stå i att hjäl­pa de bo­en­de med att du­scha, la­ga mat el­ler på­min­na dem om att ta sin me­di­cin.

– Jag har ald­rig trivts på nå­gon prak­tik­plats ti­di­ga­re men här kän­de jag mig välkommen di­rekt, sä­ger Josefin Oscars­son.

Hand­le­dar­na Ma­ri Karls­son på Ber­gets bo­en­de­stöd och Mi­kae­la An­ders­son på Lun­na­ga­tan är bå­da över­ens om att det är ut­veck­lan­de även för dem att ha en lär­ling vid sin si­da.

– Jag tving­as tän­ka till var­för jag gör sa­ker. Vis­sa sa­ker gör jag ut­an att re­flek­te­ra över dem. Vi dis­ku­te­rar och det är väl­digt nyt­tigt, sä­ger Ma­ri Karls­son.

El­ma Han­da­na­gic är den en­da som fått en lär­lings­plats in­om psy­ki­a­tri. Hon är på av­del­ning 24, för pa­ti­en­ter med miss­bruks- och be­ro­en­de­pro­blem.

– Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad * Fle­ra pro­gram på Pe­der Skri­vares sko­la har se­dan ti­di­ga­re lär­lings­ut­bild­ning­ar, till ex­em­pel bygg och an­lägg­ning, for­don, vvs- och fas­tig­het och in­du­stri­pro­gram­met. Nu har även vårdoch om­sorgs­pro­gram­met och re­stau­rang- och livs­me­dels­pro­gram­met kom­mit igång. * I lär­lings­ut­bild­ning­ar lä­ser ele­ver­na två da­gar per vec­ka på sko­lan och tre da­gar är de ute på ar­bets­plat­sen. Lär­ling­se­le­ver­na får ex­akt sam­ma ex­a­mens­be­vis som de ele­ver som lä­ser på tra­di­tio­nellt vis. – Det prak­tis­ka hand­ha­van­det kan man in­te lä­ra sig ge­nom böc­ker, sä­ger yr­kes­lä­ra­re Mar­cus Nor­mark på vård- och om­sorgs­pro­gram­met. av psy­ki­a­tri. Min fa­milj job­bar in­om akut­sjuk­vård men psy­ki­a­tri loc­kar mig mer ef­tersom det går mer in på dju­pet, sä­ger hon.

ATT GÅ LÄR­LING var in­te själv­klart ef­tersom hon gil­lar de te­o­re­tis­ka bi­tar­na. Men hon ång­rar in­te sitt val och sä­ger att det är coolt att få kom­ma ut i verk­lig­he­ten.

– Det hän­der sa­ker he­la ti­den och ti­den går snabbt. Jag går vid si­dan om men får gö­ra mer och mer sa­ker själv. Må­let är att vi ska va­ra an­ställ­nings­ba­ra när lär­lings­ti­den är slut.

Två da­gar i vec­kan är lär­ling­se­le­ver­na på Pe­der Skri­vares sko­la för att ha te­o­re­tis­ka lek­tio­ner. De har chan­sen att väl­ja till kur­ser för att få hög­sko­le­be­hö­rig­het. Lä­ra­ren Mar­cus Nor­mark åker ut och häl­sar på lär­ling­ar­na var­je vec­ka. Två kil­lar går in­rikt­ning­en äl­dres häl­sa och är på äldre­bo­en­den.

Bil­der: AN­NA OSCARSON

DIS­KUS­SION. Hand­le­da­re Ma­ri Karls­son och lär­ling Ju­lia Lindgren dis­ku­te­rar ar­be­tet ut­i­från frå­ge­ställ­ning­ar som Ju­lia fått med sig från sko­lan i sin lär­lingspärm.

BRA TEAM. Lär­ling Josefin Oscars­son och hand­le­da­re Mi­kae­la An­ders­son ar­be­tar på Lun­na­ga­tans grupp­bo­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.