Har du pa­raska­ve­de­kat­ri­a­fo­bi?

Hallands Nyheter - - Nyheter - MAR­TIN ERLANDSSON 010-471 53 40 mar­tin.erlandsson@hn.se

Få hallän­ning­ar ver­kar va­ra skrock­ful­la, men två av dem som HN har träf­fat har haft otur just på fre­da­gen den 13:e.

En till tre gång­er per år är den 13:e i en må­nad även en fre­dag.

Att det skul­le va­ra en oturs­dag fick sprid­ning först un­der 1900ta­let, så att det var just i dag för 710 år se­dan (fre­dag den 13 ok­to­ber 1307) som många i den mäk­ti­ga Tem­pel­her­re­or­den fängs­la­des av frans­ke kung­en Filip IV och tor­te­ra­des el­ler av­rät­ta­des på or­der av på­ven Cle­mens V är ba­ra en slump.

El­ler?

Det finns även en te­o­ri som går ut på att för­rä­da­ren Ju­das Is­ka­ri­ot var den tret­ton­de lär­ljung­en och att Je­sus kors­fäs­tes på lång­fre­da­gen, men in­te hel­ler den är be­lagd

SANT ÄR DOCK att den skrock­ful­le, ita­li­ens­ke oper­a­kom­po­si­tö­ren Ros­si­ni dog fre­da­gen den 13:e (1868) och att ryk­tet om oturs­da­gen bland an­nat spreds ge­nom ro­ma­nen med sam­ma namn, av Tho­mas L. Law­son (1907), om pa­nik på Usa-bör­sen.

Just 13 be­trak­tas i väst­värl­den of­ta som ett oturstal och för att und­vi­ka kla­go­mål väl­jer många ho­tell att in­te sät­ta den siff­ran på ett rum el­ler en vå­ning. På sam­ma sätt kal­lar flyg­bo­la­gen av tra­di­tion pla­nens tret­ton­de rad för 14.

Att fre­da­gen den 13:e är en oturs­dag är ba­ra en skrö­na. När Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap kol­la­de olycks­sta­tisti­ken var de da­gar­na in­te far­li­ga­re än and­ra.

Ett svenskt för­säk­rings­bo­lag har i en un­der­sök­ning till och med fun­nit att det sker näs­tan sju pro­cent fär­re ska­dor fre­da­gen den 13:e, jäm­fört med and­ra da­gar.

Att va­ra över­dri­vet rädd för fre­da­gen den 13:e kal­las pa­raska­ve­de­kat­ri­a­fo­bi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.