Vård­bo­lag hop­par av sitt upp­drag

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Omsorgs­fö­re­ta­get Nor­disk As­si­stans, som i ju­ni tog över en del av den per­son­li­ga as­si­stan­sen i kom­mu­nen, hop­par av. Ef­ter ba­ra någ­ra må­na­der be­gär fö­re­ta­get att bli be­fri­at från sitt upp­drag.

En­ligt so­ci­al­chef Johan Kling­borg så har kom­mu­nen haft en di­a­log med bo­la­get un­der en tid, som gäl­ler syn­punk­ter på kva­li­tén, bå­de vad gäl­ler be­man­ning och ar­bets­mil­jö. Och Nor­disk As­si­stans väl­jer nu att helt en­kelt hop­pa av.

– Vi har na­tur­ligt­vis för­be­red­da pla­ner på hur ett kom­mu­nalt åter­ta­gan­de ska ske, sä­ger Kling­borg.

DET­TA ÄR EN upp­se­en­de­väc­kan­de hän­del­se, ef­tersom det är säll­synt att en vår­dent­re­pre­nör hop­par av re­dan ef­ter någ­ra må­na­der. Sam­ti­digt är det en på­min­nel­se om att kom­mu­nen, som med sin bor­ger­li­ga majoritet valt att lägga ut i stort sett he­la han­di­kap­pomsor­gen på ent­re­pre­nad, än­då mås­te ha be­red­skap att åter­ta verk­sam­het i egen re­gi.

De som har per­son­lig as­si­stans har möj­lig­het att fritt väl­ja sin egen as­si­stan­san­ord­na­re bland många god­kän­da fö­re­tag på mark­na­den. Nor­disk As­si­stans har i det sam­man­hang­et haft uppdraget att ta hand om det få­tal, för när­va­ran­de två om­sorgs­ta­ga­re med åt­ta fast an­ställ­da as­si­sten­ter, som in­te valt nå­got an­nat än att lå­ta ”kom­mu­nen” sva­ra för de­ras as­si­stans. Kom­mu­nens bor­ger­li­ga majoritet har valt att lägga ut även den­na ”kom­mu­na­la del” på ent­re­pre­nad, men tving­as allt­så nu att ta till­ba­ka den.

Det for­mel­la be­slu­tet ska tas av so­ci­al­nämn­den den 25 ok­to­ber, ef­tersom Nor­disk As­si­stans mås­te be­gä­ra att få av­slu­ta sitt upp­drag.

UN­DER DEN KOR­TA tid som Nor­disk As­si­stans har va­rit in­ne i den per­son­li­ga as­si­stan­sen i Fal­ken­bergs kom­mun, så har det fun­nits kri­tis­ka syn­punk­ter på de­ras verk­sam­het.

– Men skä­let till att vi läm­nar Fal­ken­berg är att vi dels har det all­män­na eko­no­mis­ka pro­ble­met med långa vän­te­ti­der för att vi ska få ut eko­no­misk er­sätt­ning från För­säk­rings­kas­san, dels att vi in­te rik­tigt för­stod kom­plex­i­te­ten i ären­de­na i Fal­ken­berg när vi gick in i det här, sä­ger Joachim Davidsson, en av ägar­na till Nor­disk As­si­stans.

Han ser kom­mu­nens kva­li­tets­gransk­ning som en di­a­log och in­te som nå­gon di­rekt orsak till av­hop­pet. Han me­nar dess­utom att kva­li­tets­frå­gor­na är svå­ra att dis­ku­te­ra, när han in­te till ful­lo kan gå in på or­sa­ker ut­an att in­kräk­ta på sek­re­tes­sen.

Det re­la­tivt lil­la bo­la­get om­sät­ter cir­ka tio mil­jo­ner kro­nor per år och fort­sät­ter den verk­sam­het som man har i Väst­man­land.

Vad som hän­der ef­ter det kom­mu­na­la åter­ta­gan­det är en se­na­re frå­ga, om vil­ken per­so­nal som föl­jer med och om kom­mu­nen snabbt ska gö­ra en ny upp­hand­ling.

HÅ­KAN BERGSTRÖM

Bild: GORM KALLESTAD/AR­KIV

PER­SON­LIG AS­SI­STANS. Fal­ken­bergs kom­mun tving­as nu ta till­ba­ka en del per­son­lig as­si­stans, som man i öv­rigt lå­tit pri­va­ta bo­lag ta över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.