Ja­mai­ca – den äk­ta ka­ri­bis­ka dröm­men

RESOR: LAN­DET AV KÄL­LOR BJU­DER IN TILL DRÖMSEMESTER

Hallands Nyheter - - Resor -

Va­jan­de pal­mer, ljum­ma fläk­tar och ett tur­kost hav häl­sar oss väl­kom­na när vi lan­dar i sta­den Monte­go Bay, ”Mo­bay” i folk­mun. Ett dygn se­na­re häng­er jag i svan­sen på en häst som sim­mar i rikt­ning mot Ku­ba, och und­rar li­te hur jag ham­na­de här. Men vi åter­kom­mer till det.

Ja­mai­ca är en av de liv­li­gas­te, vack­ras­te och mest fa­sci­ne­ran­de öar­na i Kari­bi­en. Känd för reg­gae, sand­strän­der, jazzto­bak och emel­lanåt våld­sam­ma val, men ön är ock­så på rik kul­tur och möj­lig­he­ter till även­tyr. Ena se­kun­den kan man be­skå­da spök­li­ka por­trätt på en gam­mal plan­tage – näs­ta se­kund ba­dar man i en la­gun med själv­ly­san­de vat­ten.

Trots att Ja­mai­ca är en re­la­tivt li­ten ö – ba­ra 23 mil tvärs över på det bre­das­te stäl­let – kan det ta en evig­het att ta sig från en plats till en an­nan. De sma­la vägar­na snirk­lar sig upp och ned för ber­gen, in och ut längs kus­tens tal­ri­ka vi­kar och ud­dar. Väggro­par sto­ra som dass­lock hind­rar dock in­te ja­mai­ca­ner­na att kö­ra ral­ly och hänga på tu­tan.

JA­MAI­CA BE­TY­DER ”land av käl­lor” på det ut­dö­da tai­no­språ­ket, och med rät­ta; ön har ett över­flöd av flo­der som är hem­lig­he­ten till dess fro­di­ga gröns­ka. Dunn’s Ri­ver Falls är vat­ten­fal­lens Dis­ney­land; 600 me­ter av fall och la­gu­ner, of­ta fyll­da med sol­brän­da tu­ris­ter. Vi an­län­der en sen ef­ter­mid­dag när kryss­nings­pas­sa­ge­rar­na har åter­vänt till sina far­tyg, ba­ra lo­kal­bor sof­tar i poo­ler­nas sva­la vat­ten. Enklast är att gå med gui­de som kan vi­sa bäs­ta vägen upp. Vi star­tar ne­re på stran­den Laug­hing Wa­ters Be­ach, där för öv­rigt Ur­su­la An­dress gjor­de en­tré i den förs­ta Bond­fil­men ”Dr No”. Vår gui­de luk­tar li­te rom, men han är rus­kigt sä­ker på foten och bär bå­de system­ka­me­ror och te­le­fo­ner me­dan vi öv­ri­ga klätt­rar på al­la fy­ra över ha­la ste­nar. Från kan­ter­na be­trak­tar små gec­ko­öd­lor hur vi käm­par oss upp och ovan­för cir­ku­le­rar sto­ra kal­kong­a­mar som för­gä­ves vän­tar på att nå­gon ska ta ett fel­steg.

Ja­mai­ca kan möj­li­gen va­ra värl­dens

JAMAICAS KUSTVÄGAR lö­per ge­nom ota­li­ga små stä­der, där ve­ran­dor med snic­kargläd­je och kräm­fär­ga­de pa­lats var­vas med skjul av kor­ru­ge­rad plåt och ofär­di­ga ce­ment­ko­los­ser som fru­sit i ti­den.

– Den se­nas­te kri­sen slog hårt mot Ja­mai­ca, för­kla­rar vår gui­de Ca­rey med hän­vis­ning till de över­giv­na bygg­na­der­na.

Vi är på väg till Ne­gril, som för 30 år se­dan ba­ra var en öde sand­strand med kring­lig­gan­de träsk. I dag är or­ten tu­rist­pa­ra­di­set num­mer ett, hit åker man för strän­der­na, natt­li­vet och reg­gae­mu­si­ken.

På Rock­house Re­stau­rant in­tro­du­ce­ras vi till den to­fu­lik­nan­de aki­fruk­ten som med salt torsk, lök och to­ma­ter ut­gör Jamaicas na­tio­nal­rätt. Ef­ter brun­chen kan man ta ett dopp i Rock­houses klip­pom­gär-

Från enk­la skjul vid väg­kan­ten som ser­ve­rar den smar­ri­gas­te jer­ken, till kilo­me­ter­långa stän­der, själv­ly­san­de la­gu­ner och lyx­bo­he­mis­ka kän­dis­re­sor­ter. På den ka­ri­bis­ka pär­lan finns nå­got för al­la.

Bild: MALIN HEFVELIN

SVALKANDE KÄL­LA. Vid Dunn´s Ri­ver Falls kan man sval­ka sig i det sva­la käll­vatt­net som rin­ner ut i ha­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.