Pum­pa, pas­ta och en små­ful ka­ka till kaf­fet

Hallands Nyheter - - Resor -

Med hös­ten kom­mer pum­por­na – den­na otro­ligt mångsidi­ga, bil­li­ga och go­da grön­sak! Of­ta gör jag en len sop­pa med ros­ta­de pumpakär­nor och en klick cre­me fraiche som till­be­hör. Hur gott som helst!

MIN FA­VO­RIT ÄR but­ter­nut-pum­pan – som egent­li­gen är en squash. Jag tror in­te att den bryr sig så myc­ket om vil­ket man kal­lar den, det är än­då de in­re egen­ska­per­na – det mörkt oran­gea och nöt­ak­ti­ga frukt­köt­tet – man vill åt.

Pum­pa och pas­ta pas­sar bra ihop. Stek små pum­pa­bi­tar ihop med ört­kryd­dor och vit­lök och slå i li­te gräd­de så har man en jät­te­fin pas­tas­ås. Fast mix­ar man istäl­let bi­tar­na till en slät puré – blir det and­ra gre­jer!

All­ra snyg­gast blir re­sul­ta­tet om man an­vän­der jät­testo­ra pas­ta­snäc­kor och sprit­sar pum­pa­purén i dem, an­nars går det, som jag gjort här, li­ka bra att sprit­sa ovan­på. Sen plus­sar man på med bå­de be­cha­melsås, par­me­san och moz­za­rel­la och gra­ti­ne­rar he­la mid­de­vit­ten i ug­nen en knapp halv­tim­me.

Man får myc­ket mat för peng­ar­na – dess­utom är det full­stän­digt omöj­ligt att sluta äta. Jag stapp­la­de till sof­fan ef­teråt, men var än­då fram­me och nal­la­de ur for­men stup i kvar­ten.

Som ve­ge­ta­riskt al­ter­na­tiv är det­ta per­fekt, men vill man än­då ha nå­got ani­ma­liskt upp­till är kna­per­stekt bacon el­ler pan­cet­ta jät­te­gott att strö över.

OM PASTAGRATÄNGEN KRÄ­VER li­te jobb, är det tvärtom med ka­kan. Mam­ma kal­la­de den för ”Bråt­tomka­ka”. Hon snod­de ihop den ef­ter lör­dags­lun­chen, skar den i bi­tar och frös in det som till även­tyrs blev över. Of­tast hann hon in­te så långt...

Här är ing­et att vis­pa, ba­ra rö­ra och blan­da. Soc­ker och ka­nel fun­kar i al­la lä­gen, bå­de som fyll­ning och som top­ping – dess­utom gör det smäl­ta smö­ret överst att ytan näs­tan blir li­te ka­ra­mel­li­se­rad.

KA­KAN VIN­NER KNAP­PAST nå­gon skön­hets­täv­ling, men har dä­re­mot en charm­fak­tor som lätt so­par ba­nan med vil­ket flå­digt wie­ner­bröd som helst!

”Man får myc­ket mat för peng­ar­na, dess­utom är det full­stän­digt omöj­ligt att sluta äta...”

Bild: ULLAMI NYHUUS

MAT FÖR MÅNGA. Pum­pa och pas­ta – myc­ket mat som lätt räc­ker till mid­dag för fy­ra per­so­ner.

VE­GE­TA­RISKT. Den mus­kot- och sal­vi­akryd­da­de pum­pacre­men är len som en visk­ning, myc­ket ost blir kro­na på ver­ket.

SNABBT BAKAD. In­te den gran­nas­te ka­kan i värl­den, men lätt att gö­ra och trev­lig till helg­fi­kat.

um­nw@hal­lands­pos­ten.se

MISANS MAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.