”Helt oac­cep­ta­belt”

För­lus­ten var ing­et att sä­ga om. Men det Lind­ås Wa­ves trä­na­re Jo­a­cim Bern­vid på­stås ha skri­kit i slut­se­kun­der­na upp­skat­tas in­te i War­berg IC.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

Sport­che­fen i Wic, Kimmo Es­ke­li­nen, twitt­ra­de ef­ter mat­chen om Jo­a­cim Bern­vids ver­ba­la at­tack på Si­mon Svens­son: ”Jag ska spar­ka upp f***an i an­sik­tet på dig” Lämp­lig fras av en trä­na­re att skri­ka till en ut­vi­sad mot­stån­da­re. Wow Joachim Bern­vid.”

– Det var ef­ter den fem­mi­nu­ta­ren som Si­mon fick i slu­tet och han gick fram och ga­pa­de på ho­nom. Det var fler än Si­mon som hör­de, ett helt sek­re­ta­ri­at, så ing­en som var i när­he­ten har mis­sat vad han skrek, sä­ger Kimmo Es­ke­li­nen och fort­sät­ter:

– JAG VET ju själv från när jag var spe­la­re att det för­kom­mer gli­ring­ar och tuf­fa ord, men det jag re­a­ge­rar över är att han är trä­na­re. I mitt tyc­ke ska han fö­re­gå med li­te bätt­re ex­em­pel än så. Är det 30 se­kun­der kvar och de le­der med sex bol­lar, då bor­de man kun­na lägga band på sig och in­te skri­ka en sån sak.

På Twit­ter blev det di­rekt en snackis.

– Det är många som re­a­ge­rar och är in­te spe­ci­ellt för­vå­na­de. Jag minns ju ho­nom som as­si­ste­ra­de trä­na­re i Pix­bo och då mun­höggs väl han och jag. Så det kanske är nå­got gam­malt groll mot War­berg som fort­fa­ran­de gror hos ho­nom.

– Som sagt, det kan va­ra tuf­fa ord på planen, men är tränaren tar de ste­gen fram till en mot­stån­da­re när mat­chen re­dan är vun­nen, då tyc­ker jag man har gått över grän­sen.

FÖR­RE WAR­BERG-SPE­LA­REN Sebastian Bo­den­malm sva­rar på Twit­ter: ”Fruk­tans­värt. Ska vi hål­la en ci­tats­tund ef­ter var­je match fram­ö­ver och hänga ut spe­la­re?”. Han fort­sät­ter: ”I den­na frå­ga går spe­lar­na un­der sam­ma an­svar. Men det är ba­ra vad jag tyc­ker”.

Lind­ås Wa­ves of­fi­ci­el­la twit­ter­kon­to skrev se­na­re: ”Na­tur­ligt­vis helt oac­cep­ta­belt. Och ja, klub­ben age­rar.”

Åsa Ka­len­tun, ord­fö­ran­de i Lind­ås, be­fin­ner sig på re­san­de fot och var in­te på mat­chen i Sal­ming Are­na.

– Jag har för­sökt få kon­takt med folk hem­ma för att upp­da­te­ra mig och få re­da på vad som har hänt, sä­ger Åsa Ka­len­tun och fort­sät­ter:

– Vi tyc­ker att det här ut­ta­lan­det är helt oac­cep­ta­belt. Fram­för allt från en trä­na­re, men in­te från nå­gon an­nan hel­ler. På vil­ket sätt kom­mer ni age­ra som klubb?

– Vi har haft en di­a­log med Jo­a­cim och krävt att han ska gå ut med en of­fent­lig ur­säkt. Det­ta kom­mer vi sen fort­sät­ta in­ternt med.

HN har ock­så sökt Lind­ås trä­na­re Jo­a­cim Bern­vid.

Bild: CARL SANDIN/AR­KIV

SKREK KÖNSORD. Lind­ås trä­na­re Jo­a­cim Bern­vid skrek könsord när han ver­balt at­tac­ke­ra­de War­bergs Si­mon Svens­son. Hans egen för­e­ning krä­ver nu att han kom­mer med en of­fent­lig ur­säkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.