”Vik­tigt att kän­na den in­re driv­kraf­ten”

Hallands Nyheter - - Sport - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

Här sy­nar Tvåå­kers IF:S le­darstab Eskils­min­ne in i mins­ta de­talj. – Jag vill in­te av­slö­ja vår tak­tik, men jag tror väl att det kom­mer bli ett ställ­nings­krig, sä­ger Mat­ti­as Lind­ström.

In­nan tors­da­gens trä­ning på ett blå­sigt Övre­vi IP så ki­ka­de Mat­ti­as Lind­ström på en matchvi­deo med Eskils­min­ne ihop med sina va­pen­dra­ga­re Gustaf An­ders­son, Andree Johansson och Du­san Ba­bic.

Det gäl­ler att för­be­re­da sig när allt ställs på sin spets i sista se­ri­e­om­gång­en.

– Det blir ab­so­lut den ro­li­gas­te mat­chen hit­tills. För mig och även för spe­lar­na hop­pas jag. Det blir fan­tas­tiskt för oss att åka ner ut­an nå­gon stör­re press. De har hem­ma­plan och är väl fa­vo­ri­ter. Det känns som en här­lig ut­ma­ning.

ESKILS­MIN­NE TOP­PAR SE­RI­EN på 51 po­äng följt av Tvåå­ker och Sä­ve­da­len på 50 samt Dal­storp på 49. Sä­ve­da­len mö­ter Ten­hult bor­ta och Dal­storp tar emot Var­bergs Gif. Vin­na­ren går upp i di­vi­sion 1. Två­an får kva­la.

– Det kom­mer in­te bli nå­gon hjälp från bot­ten­la­gen. Vi mås­te vin­na och det är vi och spe­lar­na 100 pro­cent in­för­ståd­da med, me­nar Mat­ti­as Lind­ström.

La­get var le­digt från trä­ning i ons­dags. Det finns en del frå­ge­tec­ken. Oli­ver Ne­da­nov­ski mis­sar mat­chen på grund av av­stäng­ning. Sam­ti­digt var Joakim Dahl­berg (foten) och Emil Zan­der (ljums­ke) om­byt­ta för att trä­ning.

– Det finns li­te för­kyl­ning­ar och små­ska­dor, men jag för­ut­sät­ter och vet att man bi­ter ihop li­te ex­tra till en sån här match, sä­ger Lind­ström.

Ef­tersom Mat­ti­as bor i Helsing­borg har han för­stås rätt bra koll på mot­stån­da­ren.

– Jag tror in­te Eskils­min­ne kom­mer pus­ha på, och in­te vi hel­ler. Det kom­mer väl väga ett tag, men det kom­mer såklart spric­ka upp förr el­ler se­na­re i mat­chen. Kän­ner jag (Mar­tin) Pring­le rätt kom­mer de bac­ka hem och spe­la en­kelt.

SJÄLV HAR MAT­TI­AS Lind­ström er­fa­ren­het från li­te stör­re och av­gö­ran­de mat­cher som spe­la­re.

– Vi möt­te In­ter (med Helsing­borgs IF) med Za­net­ti och Pir­lo i la­get och gick vi­da­re i Cham­pi­ons Le­a­gue-kva­let in­för ful­la läk­ta­re på San Si­ro.

– Se­dan möt­te vi Tot­ten­ham i Lon­don när jag spe­la­de med Aal­borg i Eu­ro­pa Le­a­gue (2008). De var bra på den ti­den, men vi led­de med 2-0. Jag minns att jag ha­de Ga­reth Ba­le emot mig på ena kan­ten, men de vann till slut med 3-2.

LIND­STRÖM HAR SOM sagt ru­ti­nen och det för­sö­ker han över­fö­ra till sina spe­la­re.

– Oav­sett var och vil­ka mat­cher man spe­lar är det vik­tigt att man kän­ner den in­re driv­kraf­ten och gläd­jen. Att man är nervös och spänd hör all­tid till och det är po­si­tivt, men man ska verk­li­gen va­ra glad att få upp­le­va en sån här match.

– Lin­do­me, Hal­mia, Tors­lan­da, jag tror nog de ha­de öns­kat sig en sån här match. Jag tror in­te Var­bergs Gif är så gla­da för sin match. Det är det här man får tän­ka på i feb­ru­a­ri må­nad när man spring­er och trä­nar och har ont - att det är värt sli­tet. Det är det jag vill för­med­la till spe­lar­na.

Bild: MAT­TI­AS NILS­SON

LÄG­GER UPP TAKTISK PLAN. Le­darsta­ben med Gustaf An­ders­son, Andree Johansson, Du­san Ba­bic och Mat­ti­as Lind­ström för­be­re­der sig med matchvi­deo på Eskils­min­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.