Dags för kult­spe­la­ren att spe­la från start

Hallands Nyheter - - Sport - MIKAEL MARTINS­SON 010-471 52 47 mikael.martins­son@hn.se

Så var det dags. An­ne­li Bengts­son från start för Böl­jan i Eli­tet­tan. – Helt otro­ligt egent­li­gen. Det trod­de jag in­te, sä­ger hon.

Ti­di­ga­re har det bli­vit ett in­hopp för spe­la­ren som kom­mit till­ba­ka från en kors­bands­ska­da. Men nu väl­jer Böl­jans trä­nar­duo Maria Nils­son och To­bi­as Ba­rin att spe­la An­ne­li från start.

– Hon är en duktig kamp­spe­la­re och kom­mer att ge energi i la­get. Ida Lin­dqvist går ut på kan­ten och Ma­til­da Johansson bör­jar på bän­ken, sä­ger To­bi­as Ba­rin.

AN­NE­LI FAT­TA­DES I Böl­jans trupp mot Sundsvall se­nast. Hon ha­de sett fel på match­dag och tagit le­dig från job­bet på fre­da­gen.

– Så är det när man in­te har hund­ra pro­cents koll. Det var surt för jag ha­de gjort en bra trä­nings­vec­ka, sä­ger hon.

Ef­ter fre­da­gens trä­ning fick hon be­ske­det.

– Jag ha­ja­de till när jag hör­de mitt namn. Det bru­kar kom­ma se­na­re när la­get lä­ses upp.

Hon har ba­ra gjort ett in­hopp ti­di­ga­re. Mot Kungs­bac­ka.

– Då kom jag in i den 65:e mi­nu­ten. Det var tufft och jag kom ald­rig in i and­ra and­ning­en och fick in­te luft. Jag tror det pas­sar mig bätt­re att spe­la från start. Det är lug­na­re. Och mot Kungs­bac­ka var jag rädd att gö­ra bort mig.

Men det är 100 pro­cent ru­tin som kom­mer in i la­get.

– Jag och Linda Nöjd kan nog kom­plet­te­ra varand­ra och jag ska job­ba hårt. Vi har många bra mitt­fäl­ta­re så det är tufft om plat­ser­na.

To­bi­as Ba­rin har in­te gett upp hop­pet om att kla­ra kon­trak­tet.

– Det kan räc­ka med sex po­äng på de fy­ra sista mat­cher­na. Nu gäl­ler det att få ut det bäs­ta i var­je spe­la­re i al­la mat­cher­na som är kvar. Men vi kan ju in­te spe­la oss till det här ut­an får li­ta på att and­ra tap­par po­äng. Han tilläg­ger: – Men det är ju fem lag som är in­blan­da­de och det är många po­äng kvar att spe­la om. Det räc­ker att nå­got lag fal­le­rar på slu­tet.

OCH NÄR­MAST PÅ Böl­jan-me­nyn står su­ve­rä­na se­rie­seg­ra­ren Väx­jö DFF, på bor­ta­plan...

– De är ett tufft lag att mö­ta, men det är bätt­re att mö­ta dem nu när de är helt kla­ra i stäl­let för i en av­gö­ran­de match. Men vi för­vän­tar oss ing­et an­nat än att det kom­mer att va­ra bra, sä­ger To­bi­as.

Väx­jö är ett duk­tigt om­ställ­nings­lag.

– Det gäl­ler att få bort de­ras snabba spel­vänd­ning­ar och kont­ring­ar och för­sö­ka få dem att rul­la bol­len mer. VI ska ock­så för­sö­ka vå­ga spe­la oss ur de­ras press och ha tå­la­mod där. Se­dan vän­tar se­ri­etvå­an As­si. – Mot dem kan vi kri­ga oss till en seger. Det är tajt för dem och det kan in­ne­bä­ra att de är ner­vö­sa.

BILD:RO­BERT BO­MAN/AR­KIV

RU­TIN. An­ne­lie Bengts­son har er­fa­ren­het i mäng­der, men nu kom­mer hen­nes förs­ta start i Eli­tet­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.