De­but­dags för Sve­ri­ges okän­da världs­stjär­na

Hallands Nyheter - - Sport - LAS­SE MANNHEIMER TT

På lör­dag gör en av värl­dens störs­ta ta­lang­er i en av värl­dens störs­ta spor­ter de­but i en av värl­dens bäs­ta ligor. Hem­ma i Sve­ri­ge är hon näs­tan okänd. – Det har gått li­te över för­vän­tan, sä­ger vol­ley­boll­stjär­nan Isa­bel­le Haak.

Vol­ley­bol­len är med sina över 200 na­tions­för­bund en av värl­dens mest ut­bred­da spor­ter, men i Sve­ri­ge för den nu­me­ra en un­dan­gömd till­va­ro. Det gla­da 1980-ta­let, som nåd­de sin kli­max i och med de svens­ka her­rar­nas Em-sil­ver på hem­ma­plan 1989, är bort­glömt av de fles­ta.

Men en ljus­ning går att skön­ja. 35-åri­ge Ryss­lands­proff­set Mar­cus Nils­son, se­dan länge Sve­ri­ges en­da stor­stjär­na i vol­ley­boll, har näm­li­gen fått säll­skap. Och myc­ket ty­der på att 18-åri­ga Isa­bel­le Haak är en än stör­re ta­lang.

– Det är in­te var­je dag det kom­mer en så bra spe­la­re, hon har en spe­ci­ell ta­lang. Det är en fan­tas­tisk spe­la­re, som kan be­ty­da myc­ket för svensk vol­ley­boll. För de fles­ta spe­lar­na är det job­bigt att gö­ra vis­sa sa­ker på planen, men för Isa­bel­le är all­ting väl­digt en­kelt, sä­ger Sve­ri­ges för­bunds­kap­ten Guil­ler­mo Gal­lar­do.

I mor­gon tar Haak näs­ta steg i en kar­riär som har gått li­ka snabbt som den har va­rit framgångsrik. In­för li­ga­de­bu­ten med ita­li­ens­ka Scan­dic­ci, i hög­klas­si­ga Se­rie A, har hon re­dan upp­nått myc­ket: lands­lags­de­but som 14-åring, två Sm-guld med Eng­el­holm in­nan hon ha­de fyllt 17 (årets spe­la­re bå­da gång­er­na) och över­läg­sen po­äng­li­ga­vin­na­re, samt ut­sedd till se­ri­ens mest vär­de­ful­la spe­la­re i Frankrike för­ra året.

I VÅ­RAS SKREV HON SÅ PÅ sitt förs­ta proff­skon­trakt som kny­ter hen­ne till Scan­dic­ci de två kom­man­de sä­song­er­na.

– Det känns som helt rätt be­slut. Det här är mitt jobb nu. Men det är en stör­re om­ställ­ning än jag trod­de, det är myc­ket stör­re in­ten­si­tet och det krävs myc­ket mer för att bol­len ”ska dö” här. I Frankrike och Sve­ri­ge kun­de man gå myc­ket på styr­ka, men här mås­te man va­ra smart och hit­ta nya rikt­ning­ar, sä­ger hon.

Trots ut­ma­ning­ar­na tycks det än­då gå hygg­ligt för den svens­ka hö­ger­spi­kern. Un­der för­sä­song­en har hon getts stort för­tro­en­de av tränaren Car­lo Pa­ri­si, och till­sam­mans med den ame­ri­kans­ka lands­lags­pas­sa­ren Lau­ren Carli­ni har Haak gjort det hon bru­kar: po­äng ef­ter po­äng ef­ter po­äng. I en tur­ne­ring för­ra hel­gen vann Scan­dic­ci fi­na­len, ett der­by mot Se­rie Född: 11 ju­li 1999 (18 år).

Klubb: Scan­dic­ci i ita­li­ens­ka Se­rie A.

Po­si­tion: Hö­ger­spi­ker.

Längd: 195 cm.

Räck­höjd: 255 cm.

Spi­ke­höjd: 322 cm.

Me­ri­ter: Sm-guld 2015 och 2016 med Eng­el­holm, ut­sedd till årets spe­la­re 2015 och 2016 i Sve­ri­ge. Po­äng­bäst i frans­ka li­gan den se­nas­te sä­song­en, vald till li­gans MVP och bäs­ta an­fal­la­re.

Ak­tu­ell: In­le­der Se­rie A-sä­song­en med sin nya klubb på lör­dag, mot fjol­årstvå­an Ri­ver Vol­ley från Mo­de­na. A-kon­kur­ren­ten Flo­rens, och Haak blev ut­sedd till tur­ne­ring­ens bäs­ta spe­la­re.

In­för se­rie­pre­miä­ren bor­ta mot fjol­å­rets sil­ver­me­dal­jör Mo­de­na är hon optimistisk.

– Det har fak­tiskt gått väl­digt bra hit­tills. Och vi har mött Mo­de­na i två trä­nings­mat­cher för någ­ra vec­kor se­dan och vann bå­da. Det blir nog en väl­digt jämn och tuff match, det är ju en väl­digt, väl­digt jämn li­ga. Men vi har ett bra lag med för­ut­sätt­ning­ar att gå långt.

FLYTTEN TILL ITA­LI­EN är ett per­fekt steg i kar­riä­ren, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Gal­lar­do.

Men han för­vän­tar sig in­te att Haak ska do­mi­ne­ra li­ka myc­ket som i frans­ka Bé­zi­ers.

– Nej, de­fi­ni­tivt in­te. Jag hop­pas så klart på det, men vi mås­te ta det li­te lugnt. Det vik­ti­ga är att hon vi­sar att hon kan spe­lar på sam­ma ni­vå som de bäs­ta i värl­den. Och det tror jag att hon kom­mer att gö­ra.

Han hop­pas att Haaks fram­gång­ar ska kun­na lyf­ta in­tres­set för spor­ten. Och att 18-åring­en ska kun­na le­da da­gens unga svens­ka lands­lag till fram­ti­da in­ter­na­tio­nel­la mäs­ter­skap, nå­got som in­te har hänt da­mer­na se­dan EM 1983.

Det finns det go­da chan­ser till, sä­ger hon själv.

– Ja, det tror jag ab­so­lut. Just nu har vi en väl­digt ung trupp som be­hö­ver ut­veck­las un­der någ­ra år. Men om vi verk­li­gen sat­sar på det så tror jag att vi har det, sä­ger Isa­bel­le Haak.

”Det här är mitt jobb nu. Men det är en stör­re om­ställ­ning än jag trod­de.” ISBELLE HAAK,

Scan­dic­ci

Ar­kiv­bild: BJÖRN LINDGREN

STORTALANG. Vol­ley­boll­spe­la­ren Isa­bel­le Haak är Sve­ri­ges kanske störs­ta id­rotts­ta­lang just nu. Än­då är hon re­la­tivt okänd på hem­ma­plan. ”Men jag har in­te tänkt så myc­ket på det. Det är in­te så att jag tän­ker ’ge mig mer upp­märk­sam­het’. Det har än­då...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.