Lu­rad slår larm om be­dra­ga­re

BILSKOJARE: Fal­ken­ber­ga­ren Sa­mir glad­de sig åt klip­pet på Bloc­ket. Men snart ef­ter af­fä­ren kom kall­duschen – det fanns ald­rig nå­gon bil till sa­lu. Nu vill han var­na and­ra för be­dra­gar­na.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ca­ro­lin Ga­dal­lah 010-471 50 10 ∙ ca­ro­lin.ga­dal­lah@hn.se

Det var i bör­jan av sep­tem­ber som Sa­mir, som egent­li­gen he­ter nå­got an­nat, såg en an­nons på en bil på köp - och sälj­saj­ten Bloc­ket.

– En Vol­vo V50 i Staffanstorp var till sa­lu. Jag ring­de fle­ra gång­er in­nan jag kom fram. Nå­gon som lät som en äld­re dam sva­ra­de till sist, be­rät­tar han.

Kvin­nan sa att han skul­le få kö­pa bi­len men vil­le att han skul­le läg­ga en hand­pen­ning på bi­len på 3000 kro­nor via be­ta­lap­pen Swish. Ba­ra ett par mi­nu­ter ef­ter att han ha­de fört över peng­ar­na ring­de kvin­nan till­ba­ka.

– Hon sa att nå­gon an­nan ha­de lagt ett hög­re bud, men att hon vil­le att jag skul­le ha den ef­tersom hon re­dan ha­de lo­vat mig, sä­ger Sa­mir.

KVIN­NAN VIL­LE ATT Sa­mir i så fall skul­le över­fö­ra de res­te­ran­de 13 000 kro­nor­na så att hon skul­le va­ra sä­ker på att han verk­li­gen tänkt kom­ma och häm­ta bi­len.

– Dum som man är så li­tar man ju för myc­ket på folk. Pre­cis när jag ha­de swishat res­ten av peng­ar­na så tänk­te jag att 3 000 kro­nor är myc­ket peng­ar och bor­de ha räckt som en för­säk­ran, sä­ger Sa­mir.

Men då var det re­dan för sent. De 16 000 kro­nor­na var re­dan in­ne på nå­gon an­nans kon­to. Vid näs­ta kon­takt med kvin­nan sa hon att hon in­te ha­de tid att lå­ta ho­nom kom­ma och häm­ta bi­len.

– Jag bad hen­ne swisha till­ba­ka mi­na peng­ar, men hon sa nej. Det känns in­te alls bra att bli lu­rad på det här sät­tet, sä­ger Sa­mir.

I SI­NA EG­NA ef­ter­sök­ning­ar har Sa­mir fått tag på bi­lens rik­ti­ga äga­re som för­kla­ra­de att den­ne in­te ha­de lagt upp nå­gon an­nons på sin bil.

Se­dan hän­del­sen har Sa­mir hit­tat fle­ra nya bi­lan­non­ser i Hal­lands­re­gi­o­nen som han kun­nat spåra till

sam­ma för­säl­ja­re. Han har ock­så lyc­kats få kon­takt med and­ra per­so­ner som bli­vit lu­ra­de på pre­cis sam­ma sätt av sam­ma för­säl­ja­re.

– Jag har po­li­san­mält men po­li­sen sä­ger att det kan ta upp till ett år in­nan de löst det­ta. Det hand­lar ju om sto­ra sum­mor och po­li­sen gör ingen­ting. Be­dra­gar­na läg­ger upp nya an­non­ser dag in och dag ut så po­li­sen får ju ba­ra mer att gö­ra, sä­ger Sa­mir.

JAN OLS­SON ÄR chef på Na­tio­nellt be­drä­ge­ri­cent­rum och är väl be­kant med pro­ble­met att det tar lång tid att lö­sa den här ty­pen av brott.

– Allt mås­te ju ve­ri­fie­ras och så­dant kan ta tid. Ibland kan det va­ra så att de prioriterar så­da­na ären­den där be­vis­ning­en kan för­svin­na om man in­te tar tag i det snabbt, sä­ger han.

Det all­ra störs­ta pro­ble­met är bris­ten på per­so­nal be­rät­tar Jan Ols­son.

– Cir­ka 205 000 an­mäl­da be­drä­ge­ri­er för­ra året och un­ge­fär 270 ut­re­da­re som job­bar med det, så du kan för­sö­ka räk­na ut hur det blir, sä­ger han.

Jan Ols­son får med­håll av kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Thomy Hjort­ha­gen som har hand om Sa­mirs ären­de.

– För att få nå­gon rät­si­da så mås­te män­ni­skor för­stå att man in­te ska hand­la sa­ker man in­te kan se och se­dan mås­te vå­ra folk­val­da hjäl­pa oss ock­så och till­fö­ra per­so­nal. Vi be­hö­ver folk som kan sit­ta med de här fal­len för det är klart att det in­te blir re­sul­tat när man in­te har per­so­nal, sä­ger han.

SA­MIR HAR SJÄLV spå­rat upp någ­ra namn som dy­ker upp i be­tal­ning­ar­na på de an­non­ser som vi­sar sig va­ra fals­ka. En­ligt re­gis­ter på saj­ten Lex­ba­se har någ­ra av des­sa ti­di­ga­re bli­vit döm­da för hä­le­ri be­rät­tar han.

– Han (Sa­mir) har 157 ären­den fö­re sig så det kan drö­ja upp till två må­na­der in­nan vi lö­ser just hans fall. Men han har gjort ett bra jobb med att spåra de miss­tänk­ta och va­rit fram­åt och ini­ti­a­tiv­rik så jag er­bjöd ho­nom jobb här, sä­ger Thomy Hjort­ha­gen li­te skämt­samt.

FRU­STRA­TIO­NEN SOM SA­MIR kän­ner är på­tag­lig men han trös­tar sig med att det ba­ra hand­lar om peng­ar i slutän­dan.

– Peng­ar kom­mer och går. Som tur är så vann jag på odd­set ny­li­gen. Gud be­lö­nar en om man job­bar för si­na peng­ar, sä­ger han. Vad vill du sä­ga till folk som hand­lar på nä­tet?

– Jag vill sä­ga att de ab­so­lut ald­rig ska skic­ka hand­pen­ning. In­te ens hund­ra kro­nor, sä­ger Sa­mir.

Bild: PRIVAT

BLÅST PÅ BIL. Det fal­ken­ber­ga­ren Sa­mir rå­ka­de ut för ris­ke­rar att hän­da fler. Per­so­nen bakom fej­kan­non­ser­na har lagt ut fler kro­kar i Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.