Vi­sa dig i mörk­ret!

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MA­LIN STRAND­BERG 010-471 50 25 ma­lin.strand­berg@hn.se

Mörk­ret är här. Det är hög tid att an­vän­da re­flex­er, även i tät be­byg­gel­se med ga­tu­be­lys­ning – för där sker flest mör­ke­ro­lyc­kor.

Bris­ten på hän­syn och re­spekt i tra­fi­ken har gjort att ar­bets­la­get på Öst­ra Hamn­vä­gen ry­ter ifrån. – Ha­de po­li­sen va­rit här på mor­go­nen ha­de fle­ra för­lo­rat sitt kör­kort, sä­ger Oscar Jo­hans­son på Var­bergs Ener­gi.

För­be­re­del­ser in­för det nya bo­stads­om­rå­det Väs­ter­port och den kom­man­de tun­neln på­går för fullt och ar­be­tet med att dra fjärr­vär­me­led­ning­ar längst med Öst­ra Hamn­vä­gen på­bör­ja­des i feb­ru­a­ri. Men nu har ar­bets­la­get fått nog av fö­ra­re som in­te re­spek­te­rar has­tig­he­ten på 30 km/tim.

– DET ÄR ING­EN sä­ker mil­jö att ar­be­ta i. Det här är vår ar­bets­plats och vå­ra liv. Vis­sa full­kom­ligt ski­ter i has­tig­he­ten, sä­ger Oscar Jo­hans­son som är ar­bets­la­gets ba­s­chef.

Tra­fi­kan­ter kom­mer un­der en tid fram­ö­ver att mö­tas av tra­fik­ljus på grund av att gräv­ma­ski­nis­ten ska ut­fö­ra ar­be­ten som tar upp en del av väg­ba­nan. En­ligt Oscar Jo­hans­son räc­ker det in­te med tra­fik­ljus för att få bi­lis­ter att sän­ka far­ten.

– När det är en rak­sträc­ka så blå­ser de på, där­för läg­ger vi ut väggupp. Fle­ra har till och med kört mot rött ljus och jag har sett fle­ra som sms:ar me­dan de kör. Se­nast imor­se blås­te en bil för­bi i 60-70 km/tim.

AR­BE­TAR­NA TAR STÖRST risk när de tar fram samt ploc­kar ner tra­fik­lju­sen - ar­bets­upp­gif­ter som de ut­för un­der mor­go­nen och på ef­ter­mid­da­gen. Oscar Jo­hans­son har där­för för­sökt att få po­li­sen att gö­ra has­tig­hets­kon­trol­ler, men än så länge har patrul­len in­te vi­sat sig.

EN­LIGT BJÖRN-INGE Björn­berg, om­buds­man och bran­sch­an­sva­rig för väg- och ban på Se­ko har olyckor vid väg­ar­be­ten ökat kon­stant se­dan 2003.

– Vi vill helst att tra­fi­ken leds om vid väg­ar­be­ten. Då kan all ener­gi läg­gas på att få job­bet fär­digt snab­ba­re, sä­ger han.

Var­bergs kom­mun som är an­sva­rig för Öst­ra Hamn­vä­gen var ove­tan­de om pro­ble­men på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen.

– Jag har in­te hört att has­tig­he­ten in­te ef­ter­följs. Då får vi se över en an­nan form av fart­däm­pan­de åt­gärd, sä­ger tra­fi­kin­gen­jö­ren Lars Der­le.

Bild: MA­LIN STRAND­BERG

TRAFIKFARLIGT. Oscar Jo­hans­son och gräv­ma­ski­nis­ten Sven-inge Svens­son vill ha en tryg­ga­re ar­bets­mil­jö. Fjärr­vär­me­ar­be­tet på­ver­kar cir­ka en kilo­me­ter av Öst­ra Hamn­vä­gen och be­räk­nas va­ra klart till års­skif­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.